Jdi na obsah Jdi na menu
 


10. 3. 2009

 

Základní škola a Mateřská škola Zahájí, příspěvková organizace

 

 

 

 

 

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

 

 

část:  47. SMĚRNICE K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁKů školy

 

 

Č.j.:

 

 

 4 /2006

 

 

Vypracoval:

 

 

Mgr. Jareš Martin, ředitel školy

 

 

Schválil:

 

 

Mgr. Jareš Martin, ředitel školy

 

 

 

 

 

Pedagogická rada projednala dne

 

 

26.1.2006

 

 

Směrnice nabývá platnosti ode dne:

 

 

5.1.2006

 

 

Směrnice nabývá účinnosti ode dne:

 

 

27.1.2006

 

 

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecná ustanovení

 Na základě ustanovení písmene a) odstavce 1 § 165 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice je součástí organizačního řádu školy.

 Směrnice vychází zejména z ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a Metodického pokynu k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy čj. 37014/2005-25.

 

Čl. 1

 Předmět směrnice

(1) Tato směrnice stanoví postupy vedoucí k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ve škole.

 

Čl. 2

 Předcházení rizikům

 (1) Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků při vzdělávání a výchově (dále jen

 „vzdělávání“), činnostech s ním přímo souvisejících a při poskytování školských služeb.

K zabezpečení tohoto úkolu škola přijímá na základě vyhledávání, posuzování a 

zhodnocování rizik spojených s činnostmi a prostředím opatření k prevenci rizik.  Při 

stanovení konkrétních opatření bere v úvahu zejména možné ohrožení žáků při vzdělávání v 

jednotlivých předmětech, při přesunech žáků v rámci školního vzdělávání a při účasti žáků 

školy na různých akcích pořádaných školou. Zároveň přihlíží k věku žáků, jejich 

schopnostem, fyzické a duševní vyspělosti a zdravotnímu stavu.

 

 (2) Škola podle školního vzdělávacího programu, zpracovaného na základě příslušného 

rámcového vzdělávacího programu, seznamuje žáky s nebezpečím ohrožujícím jejich zdraví 

tak, aby bylo dosaženo klíčových kompetencí vztahujících se k ochraně zdraví žáků a jejich 

bezpečnosti. Tyto klíčové kompetence jsou vytvářeny na základě vzdělávacího obsahu - 

očekávaných výstupů a účelně zvoleného učiva. Ve školním vzdělávacím programu je 

ochrana a bezpečnost zdraví součástí výchovy ke zdravému životnímu stylu a zdraví člověka, 

chápanému jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody. Jedná se o nadpředmětové 

téma, jehož součástí je mimo jiné dopravní výchova, ochrana člověka za mimořádných 

událostí, problematika první pomoci a úrazů, prevence sociálně patologických jevů, ochrana 

před sexuálním zneužíváním atp.

 

(3) Škola je při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb povinna přihlížet k základním fyziologickým potřebám žáků a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů. (4) Školní vzdělávací programy stanoví kromě konkrétních cílů, formy, délky a povinného obsahu vzdělávání i podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.(5)

 

(4)  Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců a podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí. Školní řád nebo vnitřní řád zveřejní ředitel na přístupném místě ve škole, prokazatelným způsobem s ním seznámí zaměstnance a žáky školy a informuje o jeho vydání a obsahu zákonné zástupce nezletilých žáků.

 

Čl. 3

Povinnosti žáků

 

Žáci jsou povinni na úseku zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zejména

a) dodržovat školní a vnitřní řád a předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s 

nimiž byli seznámeni, (7) 

b) plnit pokyny zaměstnanců škol vydané v souladu s právními předpisy a školním nebo 

vnitřním řádem.

 

Čl. 4

Omezení pro činnost žáků

(1) Pokud škola při vzdělávání žáků organizuje praktické vyučování, praktickou přípravu, 

případně jiné práce, může mladistvé žáky zaměstnávat pouze činnostmi, které jsou 

přiměřené jejich fyzickému a rozumovému rozvoji a poskytují jim při práci zvýšenou péči.

 

 (2) Na žáky se při praktickém vyučování a při praktické přípravě vztahují ustanovení

zákoníku práce, která upravují pracovní dobu, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, péči o zaměstnance

a pracovní podmínky žen a mladistvých, a další předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při

práci.

(3) Školy dodržují zákazy prací a pracovišť platné pro ženy a zákazy prací mladistvým  a

podmínky, za nichž mohou mladiství tyto práce výjimečně konat z důvodu přípravy na 

povolání.(11)

 

 

Čl. 5

Zdravotní předpoklady

(1) Škola se řídí ustanoveními zvláštních předpisů, jež se týkají zjišťování zdravotního 

stavu žáků a jejich zdravotní způsobilosti pro příslušný obor vzdělání. 

 

(2) Pro účast na některých vzdělávacích činnostech školy, například na škole v přírodě, 

sportovních a tělovýchovných akcích, výuce plavání nebo lyžařském výcviku, se vyžaduje 

zdravotní způsobilost, (12)  kterou posuzuje a posudek vydává praktický lékař pro děti a dorost. Praktický

lékař pro děti a dorost, který dítě registruje, v posudku dále uvede, zda se dítě podrobilo stanoveným

pravidelným očkováním nebo má doklad, že je proti nákaze imunní nebo že se nemůže očkování podrobit

pro trvalou kontraindikaci.

 

(3) Zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci jsou povinni informovat školu13 o

změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných 

skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání nebo na účast na akcích podle 

odstavce 2.

 

(4) Změny zdravotního stavu, ke kterým dojde v průběhu vzdělávání a s ním přímo

souvisejících činnostech a které mohou mít vliv na zapojení žáka do prováděných činností, 

oznamují žáci okamžitě příslušnému pedagogickému pracovníkovi.

 

 

Čl. 6

 

Uvolňování žáků z vyučování

 

(1) Ředitel školy může ze závažných důvodů, zejména zdravotních, uvolnit žáka na žádost

zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu; žáka se zdravotním postižením může také 

uvolnit z provádění určitých činností, popřípadě rozhodnout, že tento žák nebude v některých

předmětech hodnocen. Konkrétní podmínky za nichž lze uvolnit z vyučování žáka, stanoví 

školní řád.

 

(2) Žák nemůže být uvolněn z předmětu rozhodujícího pro odborné zaměření absolventa. 

V předmětu tělesná výchova ředitel školy uvolní žáka z vyučování na písemné doporučení 

registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost nebo odborného lékaře. Žák není z 

předmětu, z něhož byl zcela uvolněn, hodnocen.

 

(3) Ředitel školy je povinen přerušit vzdělávání žákyni z důvodu těhotenství a mateřství,

jestliže praktické vyučování nebo praktická příprava probíhá na pracovištích nebo spočívá v 

pracích zakázaných těhotným ženám a matkám do konce devátého měsíce po porodu podle 

zvláštních právních předpisů, nebo jestliže vyučování podle lékařského posudku ohrožuje 

těhotenství žákyně. (14)

 

 

Čl. 7

 Osobní ochranné pracovní prostředky

 

Osobní ochranné pracovní prostředky (dále jen “ochranné prostředky“) se žákům poskytují

při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech, pokud to vyžaduje ochrana jejich 

života a zdraví (15). Škola je žákům poskytuje podle vlastního seznamu, zpracovaného na 

základě vyhodnocení rizik a konkrétních podmínek na pracovišti. Škola dbá, aby ochranné 

prostředky byly v použitelném stavu, a kontroluje jejich užívání.

 

 

Čl. 8

 První pomoc a ošetření

 

(1) Škola a osoba, na jejímž pracovišti se uskutečňuje praktické vyučování nebo praktická 

příprava, zajistí, aby byly vytvořeny podmínky pro včasné poskytnutí první pomoci  a 

lékařského ošetření při úrazech a náhlých onemocněních. Odpovídá za vhodné rozmístění 

lékárniček první pomoci s potřebným vybavením. Rovněž zajistí, aby se zásadami 

poskytování první pomoci byli seznámeni žáci a všichni zaměstnanci školy. Na vhodných 

místech umístí seznam telefonních čísel zdravotnických zařízení včetně zdravotnických 

zařízení zajišťujících dopravu raněných, nemocných a rodiček. O provedených opatřeních 

informuje kromě pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců školy i žáky.

 

(2) Podle závažnosti úrazu a s ohledem na věk zraněného žáka, případně další okolnosti, 

zajistí škola jeho doprovod do zdravotnického zařízení a zpět nebo domů, popřípadě do 

školského zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy nebo školského 

zařízení pro preventivně výchovnou péči. O události a provedených opatřeních informuje 

neprodleně zákonného zástupce žáka. Doprovodem může být pouze zletilá osoba, osoba plně 

způsobilá k právním úkonům a v pracovněprávním vztahu ke škole.

 

 

 (3) Opatření k zajištění první pomoci provede škola i při školních akcích konaných mimo školu.

 

(4) Rozsah vybavení prostředky pro poskytnutí první pomoci při zotavovací akci stanovuje

zvláštní právní předpis. (18)

 

 

Čl. 9 

Poučení žáků

 

(1) Škola zajistí, aby žáci byli poučeni o možném ohrožení zdraví a bezpečnosti při všech 

činnostech, jichž se účastní při vzdělávání nebo v přímé souvislosti s ním. Žáky zároveň 

seznámí s konkrétními pokyny, právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví žáků (19) a se zásadami bezpečného chování, s možnými riziky a odpovídajícími

následnými opatřeními, se kterými se mohou žáci setkat ve škole, jejím okolí a při činnostech mimo školu

(například nebezpečí od neznámých lidí, nebezpečí násilí a šikany (20), nálezy nebezpečných předmětů

apod.). Dále žáky seznámí s ustanoveními předpisů a pokynů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví

žáků, pokud se vztahují na příslušnou činnost, akci nebo pracoviště a průběžně také s ustanoveními

školního řádu, vnitřního řádu, řádů dílen, laboratoří, odborných pracoven, sportovních zařízení, tělocvičen

a hřišť a jiných pracovišť a s dalšími opatřeními školy, jež mohou mít bezpečnostně preventivní význam.

 

(2) Dokladem o provedeném poučení je záznam poučení (např.: v třídní knize), přílohou je

osnova poučení. Pokud to stanoví předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, nebo je-li

to odůvodněno rizikem činnosti, budou znalosti žáků ověřeny.

 

(3) Žáky, kteří nebyli v době poučení přítomni, je třeba v nejbližším vhodném termínu

poučit. Ve složitějších případech, zejména při seznámení se s obsahem důležitých předpisů, 

pokynů a norem o bezpečnosti technických zařízení, se pořídí zápis podepsaný žáky, z něhož 

lze podle potřeby zjistit konkrétní obsah provedeného poučení.

 

 

Čl. 10

 Dozor nad žáky

 

(1) Školy jsou povinny vykonávat podle zvláštních předpisů nad nezletilými žáky náležitý 

dohled (21). Kromě bezpečnostních hledisek zajišťují pedagogičtí pracovníci při dohledu nad

žáky také výchovné působení (dále jen “dozor“), (22)  a to v zájmu předcházení škodám na 

zdraví, majetku a životním prostředí. O zajištění náležitého dozoru rozhoduje ředitel školy. (23). Vychází

z konkrétních podmínek a přihlíží zejména k vykonávané činnosti, věku žáků a 

jejich rozumovému rozvoji (vyspělosti), dopravním a jiným rizikům. Ředitel školy pověří 

dozorem pedagogického pracovníka, stanoví rozvrh dozoru nad žáky a vyvěsí ho na takovém 

místě, aby bylo možno při kontrolní činnosti snadno rozpoznat, který pedagogický pracovník 

dozor koná.

 

(2) Pedagogický pracovník koná dozor nad žáky ve škole před vyučováním, po vyučování,

o přestávkách mezi dvěma vyučovacími hodinami, podle potřeby při přechodu žáků z jedné 

budovy školy do druhé budovy školy, do školní jídelny, školní družiny apod. Při zajišťování 

dozoru nad žáky se postupuje podle rozvrhu dozoru. Jestliže ředitel školy povolí žákům pobyt 

ve škole před vyučováním, mezi dopoledním a odpoledním vyučováním nebo po vyučování, 

zabezpečí jejich dozor. Dozor ve škole začíná nejméně 20 minut před začátkem dopoledního 

a 15 minut před začátkem odpoledního vyučování a končí odchodem žáků ze školy po 

skončeném vyučování.

 

 

(3) Zajištění dozoru nad žáky – strávníky v zařízení školního stravování přísluší vždy té 

právnické osobě, která vykonává činnost zařízení školního stravování. Způsob, jakým tento 

dohled bude zajištěn, je na rozhodnutí ředitele tohoto zařízení školního stravování.

 

(4) Při akcích konaných mimo školu, kdy místem pro shromáždění žáků není škola, začíná

dozor 15 minut před dobou shromáždění na určeném místě. Po skončení akce dozor končí na

předem určeném místě a v předem stanoveném čase. Místo a čas shromáždění žáků a 

skončení akce oznámí škola nejméně jeden den před konáním akce, buď zákonným 

zástupcům žáků, nebo přímo zletilým žákům.

 

(5) Podle rozhodnutí ředitele školy mohou dozor konat vedle pedagogických pracovníků i

jiné osoby, které jsou zletilé, plně způsobilé k právním úkonům a jsou v pracovněprávním 

vztahu ke škole. Tyto osoby musí být řádně poučeny o povinnostech dozoru a ředitel školy o 

tomto poučení provede písemný záznam, který osoba pověřená dozorem podepíše.

 

(6) Pedagogičtí pracovníci vykonávají podle pokynů ředitele dozor i mimo školu, např. při

praktickém vyučování, při praktické přípravě, při kurzech, exkurzích a jiných činnostech

vyplývajících ze školních vzdělávacích programů, při účasti na soutěžích, přehlídkách

popřípadě při jejich přípravě a na jiných akcích organizovaných školou.

 

(7) Při akcích konaných mimo školu, kdy jsou jejich účastníci ubytováni v objektech

jiných osob, dodržují žáci předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a předpisy o

požární ochraně platné v těchto objektech. Žáci dodržují stanovený režim dne a pokyny 

vydané pro dobu nočního klidu. Za seznámení žáků s těmito pokyny a za kontrolu jejich 

dodržování odpovídá vedoucí akce nebo jím určený pedagogický pracovník. Vedoucí akce 

rozhodne o způsobu provádění dohledu v době nočního klidu.

 

 

(8) Kromě ustanovení uvedených v tomto metodickém pokynu, jež mohou souviset s 

výkonem dozoru, existují ještě další zvláštní ustanovení v právních předpisech nebo ve 

vzdělávacích programech: například ustanovení o dělení tříd na skupiny, nebo jiná ustanovení 

o poměru mezi počtem žáků a počtem dozírajících osob, případně ustanovení podrobněji 

určující způsob výkonu dozoru (24).

 

 

Čl. 11

Zvláštní pravidla při některých činnostech

 

 

(1) Kromě obecných zásad úrazové prevence jsou při některých činnostech dodržována

 

 

další zvláštní pravidla. Je tomu tak zejména při výuce některých odborných předmětů se

 

 

zvýšeným rizikem ohrožení zdraví a života, při praktickém vyučování, praktické přípravě při

 

 

výuce tělesné výchovy, koupání, výuce plavání, lyžařském výcviku, sportovních a

 

 

turistických akcích. Ve všech takových případech klade škola zvýšený důraz na dodržování

 

 

pokynů, právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, pokynů a

 

 

zásad úrazové prevence pedagogickými pracovníky i žáky. Důsledně je vyžadováno ukázněné

 

 

chování žáků. Žák musí mít k dispozici svůj průkaz zdravotní pojišťovny nebo jeho kopii.

 

 

 

 

 

(2) Při pohybových a sportovních činnostech (míčové hry apod.) se účastníci řídí

 

 

ustanoveními o bezpečnosti obsaženými v pravidlech pro příslušnou pohybovou činnost,

 

 

danou věkovou skupinu a jejich modifikaci pro dané prostorové podmínky školy a

 

 

ustanoveními soutěžních řádů daných sportů.

 

 

 

 

 

(3) Při praktickém vyučování, praktické přípravě, sportovních a jiných činnostech, kde je

 

 

zvýšená možnost ohrožení zdraví, se žáci řídí pokyny vyučujícího. Vyučující nedovolí, aby se

 

 

žák bez odložení nebo bez zabezpečení proti možnosti zranění a zachycení ozdobných a

 

 

jiných pro činnost nevhodných a nebezpečných předmětů účastnil příslušné činnosti. Těmito

 

 

ozdobnými, pro činnost nevhodnými a nebezpečnými předměty jsou například náramky,

 

 

hodinky, náušnice, pearcing, náhrdelníky, prsteny ozdobné kroužky aj. Žáci tyto předměty

 

 

odkládají na určená místa, způsob zajištění předmětů stanoví ředitel ve školním řádu.

 

 

 

 

 

(4) Žáci používají pracovní oděv nebo cvičební úbor a obuv a mají výstroj podle druhu

 

 

vykonávané činnosti a podle pokynů učitele, který dodržování tohoto požadavku kontroluje.

 

 

Žák musí mít cvičební úbor, pracovní oděv a obuv v řádném a použitelném stavu.

 

 

Čl. 12

 

Praktické vyučování a praktická příprava

 

(1) Při praktickém vyučování a praktické přípravě musí být pracoviště a jeho vybavení,

 

 

včetně výrobních a pracovních prostředků a zařízení, v nezávadném stavu a musí odpovídat

 

 

požadavkům předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (25). Musí být

 

 

dodržovány předpisy k zajištění bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (26), hygienické

 

 

předpisy (27) a jiné právní předpisy (např. upravující dělení tříd na skupiny). (28)  Žákům jsou na základě vyhodnocení rizik a konkrétních podmínek činnosti podle potřeby přidělovány

 

 

ochranné prostředky.

 

 

 

 

 

(2) Pokud se praktické vyučování a praktická příprava uskutečňuje u jiné právnické nebo

 

 

fyzické osoby, musí být ve smlouvě, (29)  kterou o tom škola s touto osobou písemně uzavírá,

 

 

obsažena mimo jiné i ustanovení o opatřeních k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků,

 

 

včetně ochranných opatření, která musí být přijata, poskytování ochranných prostředků,

 

 

ochranných nápojů, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků apod. Právnická nebo

 

 

fyzická osoba je povinna zajistit žákům bezpečnost a ochranu zdraví při pracovní činnosti ve

 

 

stejném rozsahu, jako tomu je u vlastních zaměstnanců, s přihlédnutím k jejich věku,

 

 

fyzickému a rozumovému rozvoji.

 

 

Čl. 13

 Tělesná výchova

 

Při výuce tělesné výchovy dodržuje škola platné rámcové vzdělávací programy a

 

 

didaktické zásady. Bezpečnost žáků při tělesné výchově zajišťuje pedagogický pracovník po

 

 

celou dobu vyučování. Ve výjimečných případech pedagogický pracovník výuku dočasně

 

 

přeruší a zajistí dozor zletilou osobou, která je plně způsobilá k právním úkonům a

 

 

v pracovněprávním vztahu ke škole. Vydává jasné, přesné a žákům srozumitelné povely a

 

 

pokyny, kontroluje bezpečnost a funkčnost tělocvičného nářadí a náčiní před zahájením

 

 

výuky. Přihlíží zejména k fyzické vyspělosti žáků, k jejich věku a předchozím zkušenostem.

 

 

Při pohybových činnostech v přírodních podmínkách je třeba volit terén a překážky úměrné

 

 

věku, klimatickým podmínkám, rozumovému a fyzickému vývoji s přihlédnutím ke kvalitě

 

 

výzbroje a výstroje žáků. K zařazení sportovních odvětví, které nejsou podrobně rozvedeny

 

 

ve školských vzdělávacích programech, musí mít pedagogický pracovník povolení ředitele

 

 

školy a dodržovat bezpečnostní pravidla i metodické postupy pro danou věkovou kategorii

 

 

platné v oblasti školního nebo svazového sportu.

 

 

 

Čl. 14

Výuka plavání

 

 

(1) Výuka plavání se uskutečňuje v zařízeních k tomu určených. Ředitel školy musí ověřit

 

 

dodržování hygienických podmínek ze strany zařízení určeného pro výuku plavání, odbornou

 

 

úroveň poskytované výuky, podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany žáků. Při plavecké

 

 

výuce se třída na základní škole dělí na skupiny, každou skupinu vede jeden vyučující.

 

 

Nejvyšší počet žáků-plavců ve skupině je 15, žáků-neplavců 10. Pro žáky škol a tříd

 

 

samostatně určených pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami se počet řídí zvláštním

 

 

předpisem (30) Pedagogický pracovník má přehled o celém prostoru výuky a všech žácích, kteří se výuky účastní. Pedagogický pracovník pravidelně provádí v průběhu výuky překontrolování počtu žáků. Totéž se provádí při jejím zakončení.

 

 

 

 

 

(2) Vyučující pedagogický pracovník věnuje zvláštní péči neplavcům. Jejich výcvik se

 

 

provádí podle možnosti odděleně v bazénu s odpovídající hloubkou vody.

 

 

 

 

 

(3) Odpovědnost za bezpečnost žáků při výuce plavání, která je realizována mimo školu,

 

 

nesou pedagogičtí pracovníci, kteří žáky na výuku plavání doprovázejí.

 

 

 

 

 

 (4) Za bezpečnost žáků při plavecké výuce ve školách, do doby jejich předání

 

 

pedagogickým pracovníkům, jež vedou výuku, odpovídají pedagogičtí pracovníci, kteří žáky

 

 

na plaveckou výuku doprovázejí. Doprovázející pedagogický pracovník je přítomen po celou

 

 

dobu výuky. V dohodách uzavíraných o využívání cizích zařízení k plavecké výuce je nutno

 

 

upravit ve smyslu těchto zásad podrobně povinnosti zaměstnanců zúčastněných stran, týkající

 

 

se jejich odpovědnosti za bezpečnost žáků.

 

 

 

 

 

(5) Pokud v celém průběhu výuky nemůže být zachován náležitý přehled o všech jeho

 

 

žácích (účastnících), pedagogický pracovník plaveckou výuku přeruší.

 

 

Čl. 15 

Lyžařský výcvik

 

 

(1) Lyžařský výcvik je veden pedagogickými pracovníky, kteří odpovídají za činnost

 

 

instruktorů. Jejich kvalifikaci si ověří ředitel školy. Práci instruktorů řídí vedoucí kurzu

 

 

určený ředitelem školy, který též schvaluje plán výcviku. Vedoucí kurzu před odjezdem na

 

 

lyžařský výcvik upozorní na nutnost seřízení bezpečnostního vázání lyží. Žáci prokáží

 

 

seřízení bezpečnostního vázání lyží potvrzením servisu, popř. čestným prohlášením

 

 

zákonných zástupců nebo svým v případě zletilých žáků.

 

 

 

 

 

(2) Za řádnou organizační přípravu kurzu odpovídá jeho vedoucí. Zajišťuje vhodný objekt,

 

 

dopravu, poučení žáků o předpisech a pokynech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví

 

 

žáků. Při realizaci kurzu řídí činnost jednotlivých pracovníků, dbá na dodržování stanoveného

 

 

programu praktické i teoretické části kurzu.

 

 

 

 

 

(3) Doporučuje se, aby zákonní zástupci nezletilého žáka a zletilí žáci předložili před

 

 

odjezdem prohlášení o tom, že je žák zdravý a ve stavu schopném absolvovat lyžařský

 

 

výcvik.

 

 

 

 

 

(4) Před odjezdem na kurz se doporučuje sjednat pojistnou smlouvu s pojišťovnou.

 

 

(Jednorázové úrazové připojištění žáků, pojištění z odpovědnosti za škodu vzniklou při

 

 

výkonu povolání.)

 

 

 

 

 

(5) Účastníci kurzu jsou povinni dodržovat předpisy a pokyny vedoucí k zajištění

 

 

bezpečnosti a ochraně zdraví, včetně pravidel bezpečného pohybu na sjezdových a běžeckých

 

 

tratích. U žáků se při lyžařském výcviku na základě zhodnocení rizik doporučuje používání

 

 

lyžařských ochranných přileb.

 

 

 

 

 

(6) Žáci jsou rozděleni do družstev podle své výkonnosti a zdravotního stavu. Při rozřazení

 

 

do družstev se nevyžaduje od úplných začátečníků předvedení výkonu, který by byl nad jejich

 

 

síly, ale zařadí se přímo do družstva. Tato hlediska jsou dodržována i v průběhu výcviku, při

 

 

výběru místa výcviku, zvláště též na sjezdových tratích a za ztížených podmínek, na

 

 

zledovatělém povrchu, za snížené viditelnosti a podobně. Družstvo má nejvýše 15 členů, u

 

 

žáků se zdravotním postižením se počet snižuje vzhledem k charakteru postižení žáků a

 

 

dalším okolnostem. (31)

 

 

 

 

 

 

 

 

 (7) Péči o zdraví účastníků je povinen zajistit vedoucí kurzu nebo instruktor, který má pro

 

 

tuto práci potřebné předpoklady, znalosti a případně i kvalifikaci. Účastní-li se kurzu více než

 

 

30 žáků do 15 let, je potřebné ustanovit zdravotníka; podrobnosti upravuje zvláštní předpis.(32)

 

 

 

 

 

(8) Zpravidla třetí den lyžařského kurzu se doporučuje z hlediska zdravotního zařadit

 

 

odpočinkový půlden (33)  s aktivním programem a bez lyžařského nebo snowboardového

 

 

výcviku.

 

 

 

 

 

(9) Lanovky a vleky se používají jen pro organizovaný výcvik po řádném poučení o všech

 

 

pravidlech a bezpečnostních předpisech o jízdě na vlecích a lanovkách. Během pobytu na

 

 

horách je nutné dodržovat pokyny Horské služby a respektovat výstražné značky. Za

 

 

nepříznivých podmínek (hustá mlha, sněhová bouře, teplota pod mínus 12 oC apod.) se výcvik

 

 

a horské výlety omezují, popřípadě nekonají.

 

 

 

 

 

(10) Výcvik se provádí v terénu, který odpovídá lyžařské vyspělosti členů družstva.

 

 

Zvýšená pozornost se věnuje výběru terénu pro začínající lyžaře, zvláště s bezpečným

 

 

dojezdem.

 

 

 

 

 

(11) Při výletu jedou žáci ve skupině v pravidelných odstupech, které se při snížené

 

 

viditelnosti zkracují až na dotek. Skupina se řídí pokyny vedoucího přesunu (určuje vedoucí

 

 

kurzu), který jede v čele. V závěru jede vždy zkušený lyžař. V průběhu akce se pravidelně

 

 

provádí překontrolování počtu účastníků. Totéž se provádí při jejím zakončení. O trase a

 

 

časovém plánu výletu musí být informován vedoucí kurzu a odpovědný zástupce ubytovacího

 

 

zařízení.

 

 

 

 

 

(12) Uvedené zásady se dodržují přiměřeně i při lyžařském výcviku konaném v hodinách

 

 

tělesné výchovy v místě nebo blízkosti školy.

 

 

 

 

 

(13) Do programu lyžařského kurzu je možno zařadit i výcvik na snowboardu, pokud jsou

 

 

zároveň dodržována pravidla k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při jízdě na

 

 

snowboardu. Při organizaci výcviku je nutno dbát na to, aby nedocházelo ke kolizi mezi

 

 

účastníky obou výcviků.

 

 

Čl. 16 

Sportovně turistické kurzy 

 

(1) Před zahájením kurzu jsou účastníci poučeni školou o vhodné výstroji. Při nástupu na

 

 

kurz je provedena určeným pedagogickým pracovníkem její kontrola. Bez potřebného

 

 

vybavení nemohou být žáci do kurzu přijati. Zákonní zástupci žáka a zletilý žák předloží před

 

 

odjezdem prohlášení o tom, že je žák zdravý. Rovněž se doporučuje před zahájením kurzu

 

 

sjednat pojistnou smlouvu s pojišťovnou. (Jednorázové úrazové připojištění žáků, pojištění

 

 

pedagogických pracovníků z odpovědnosti za škodu vzniklou při výkonu povolání.)

 

 

 

 

 

(2) Kurzy vedou pedagogičtí pracovníci, kteří odpovídají za činnost instruktorů. Jejich

 

 

činnost řídí a kontroluje vedoucí kurzu. Zároveň kontrolují dodržování předpisů k zajištění

 

 

bezpečnosti a ochrany zdraví. Žáci se dělí do družstev podle výkonnosti. Družstvo má nejvíce

 

 

15 žáků, pokud není zvláštními předpisy a tímto pokynem stanoven pro některé činnosti

 

 

počet nižší. Družstvo žáků škol a tříd samostatně určených pro žáky se speciálními

 

 

vzdělávacími potřebami tvoří polovina nejvyššího počtu žáků třídy stanoveného zvláštním

 

 

předpisem.(34)  Počet pedagogických pracovníků nesmí být menší než počet družstev. Kurzy

 

 

s počtem do 30 žáků musí doprovázet tři zletilé osoby, které jsou plně způsobilé k právním

 

 

úkonům a v pracovněprávním vztahu ke škole, přičemž minimálně jedna osoba musí být

 

 

pedagogickým pracovníkem.

 

 

 

 

 

(3) Pedagogičtí pracovníci a instruktoři jsou povinni dbát na úroveň pohybové vyspělosti,

 

 

předchozí výcvik, výkonnost a zdravotní stav žáků. Během kurzu (výletu) přihlížejí

 

 

k aktuálnímu počasí, zařazují včas a v přiměřené míře přestávky pro odpočinek. O trase a

 

 

časovém plánu kurzu (výletu) musí být informován vedoucí kurzu, popřípadě odpovědný

 

 

zástupce ubytovacího zařízení.

 

 

 

 

 

(4) Před zahájením cyklistického kurzu ověří vedoucí kurzu povinné vybavení, technický

 

 

stav jízdních kol (včetně povinnosti mít ochrannou přilbu) a znalosti žáků o pravidlech

 

 

silničního provozu, (35) bez jejichž znalosti se žáci nemohou kurzu zúčastnit. V silničním

 

 

provozu má družstvo maximálně 10 cyklistů, za které odpovídá vedoucí družstva. Trasu

 

 

přesunu volí vedoucí kurzu s ohledem na výkonnost a zdravotní stav žáků, na stav a frekvenci

 

 

dopravy na komunikaci atd. Při přesunech v rámci cyklistického kurzu za dopravního provozu

 

 

musí být na začátku a na konci skupiny zletilá osoba, která je plně způsobilá k právním

 

 

úkonům a v pracovněprávním vztahu ke škole, přičemž minimálně jedna osoba musí být

 

 

pedagogickým pracovníkem.

 

 

 

 

 

(5) Před zahájením kurzu vodní turistiky zjistí vedoucí kurzu stupeň plavecké vyspělosti

 

 

žáků. Vedoucí kurzu odpovídá za zhodnocení stavu sjízdnosti trasy. Pedagogický pracovník

 

 

odpovídá nejvýše za pět kanoí (kajaků) nebo za dvě pramice (rafty). Při obtížnějších

 

 

podmínkách vedoucí kurzu počet lodí na jednoho pedagoga sníží. Žáci jsou vybaveni při jízdě

 

 

plovací vestou, při jízdě na divoké vodě nebo obtížně sjízdných propustech plovací vestou a

 

 

přilbou. Pokud se v průběhu jízdy na divoké vodě podmínky zhorší nebo se zvýší riziko,

 

 

vedoucí kurzu jízdu přeruší nebo sjíždění ukončí.

 

 

 

 

 

(6) Při horské turistice je pedagogický pracovník povinen seznámit žáky s možným

 

 

nebezpečím hrozícím v horách. Při horských túrách se musí důsledně respektovat momentální

 

 

zdravotní stav žáků, aktuální podmínky (zejména povětrnostní), značení a pokyny Horské

 

 

služby. Před začátkem túry pedagogický pracovník informuje vedoucího kurzu a

 

 

odpovědného zástupce ubytovacího zařízení o směru, cíli túry a o předpokládaném čase

 

 

návratu. Pedagogický pracovník hlásí těmto osobám, pokud to situace umožňuje, eventuální

 

 

zdržení. Na horskou túru doprovázejí družstvo nebo skupinu žáků vždy nejméně dvě zletilé

 

 

osoby, které jsou plně způsobilé k právním úkonům a v pracovněprávním vztahu ke škole,

 

 

přičemž minimálně jedna osoba musí být pedagogickým pracovníkem.

 

 

 

 

 

(7) Horolezecký výcvik, včetně základního kurzu, vede pedagogický pracovník, který

 

 

odpovídá za činnost instruktora - člena Českého horolezeckého svazu při dodržení všech

 

 

pravidel k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví stanovených horolezeckým svazem.

 

 

Čl. 17 

Koupání 

 

Koupání se uskutečňuje pouze na vyhrazených místech, kde není koupání zakázáno.(36)

 

 

Pedagogický pracovník osobně předem ověří bezpečnost místa pro koupání, přesně vymezí

 

 

prostor, kde se žáci mohou pohybovat (plavat) a učiní taková opatření, aby měl přehled o

 

 

počtu koupajících se žáků ve skupině. Skupina na jednoho pedagogického pracovníka je

 

 

maximálně 10 žáků. Pro žáky škol a tříd samostatně určených pro žáky se speciálními

 

 

vzdělávacími potřebami se tento počet řídí zvláštním předpisem.(37) Po skončení koupání

 

 

skupiny žáků a v jeho průběhu pedagogický pracovník kontroluje počet žáků.

 

 

Čl. 18 

Bruslení 

 

(1) Při bruslení organizovaném školou odpovídá za bezpečnost žáků učitel tělesné výchovy

 

 

nebo dohled konající pedagog, který posoudí kvalitu plochy a případně i mantinelů. V případě

 

 

bruslení na přírodním ledě posoudí tloušťku ledu z hlediska nosnosti.

 

 

 

 

 

(2) Žáci bruslící na kolečkových bruslích používají ochranné prostředky zmírňující

 

 

následky pádů (na kolena, na lokty, rukavice, přilbu).

 

 

 

Čl. 19 

Bezpečnost žáků při soutěžích a přehlídkách 

 

(1) Vysílající školy zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví žáků po dobu dopravy na soutěže

 

 

a ze soutěží, pokud se se zákonným zástupcem žáka nedohodne jinak. V průběhu soutěže

 

 

zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků organizátor.(38)

 

 

 

 

 

(2) Po dobu vlastní soutěže přebírá náležitý dohled nad žáky organizátor soutěže.

 

 

Vyhlašuje počátek a konec soutěže nebo přehlídky a zajišťuje podmínky pro bezpečnou účast

 

 

žáků poskytnutím případných ochranných prostředků, náležitým vybavením laboratoří, jiných

 

 

soutěžních míst a současně přihlédne k věku, fyzickému a rozumovému rozvoji žáků.

 

 

 

 

 

(3) U sportovních soutěží, uměleckých soutěží a dalších soutěží, kde to charakter soutěže

 

 

vyžaduje a je to dáno organizačním řádem, zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků

 

 

vysílající škola v plném rozsahu, pokud se se zákonným zástupcem žáka nedohodne jinak.

 

 

Čl. 20 

Zahraniční výjezdy 

 

Školy odpovídají za bezpečnost a ochranu zdraví žáků při zahraničních výjezdech, které

 

 

organizují v rámci vzdělávání nebo s ním přímo souvisejících činnostech. O konkrétních

 

 

opatřeních a poučení žáků, případně jejich zákonných zástupců, se pořizuje před

 

 

uskutečněním výjezdu záznam o poučení podepsaný jeho účastníky. Přiměřeně se použijí

 

 

ustanovení čl. 15 a 16. Mezi účastníky výjezdu do zahraničí zařadí škola pouze ty žáky, kteří

 

 

předloží písemný souhlas zákonného zástupce žáka nebo zletilého žáka a mají uzavřené

 

 

pojištění odpovědnosti za škodu platné na území příslušného státu a pojištění léčebných výloh

 

 

v zahraničí nebo v případě výjezdu do členského státu Evropské unie mají Evropský průkaz

 

 

zdravotního pojištění nebo potvrzení tento průkaz nahrazující. (39)

 

 

Čl. 21 

Úrazy žáků

 

(1) Úrazem žáků je úraz, který se stal žákům při vzdělávání nebo s ním přímo souvisejících

 

 

činnostech a při poskytování školských služeb. Jedná se tedy zejména o úrazy žáků na

 

 

vycházkách, výletech, zájezdech, putováních, exkurzích, při koupání, při výuce plavání a

 

 

lyžařském výcviku, sportovních a turistických kurzech, zahraničních výletech, při účasti na

 

 

soutěžích a přehlídkách.

 

 

 

 

 

(2) Úrazem žáků není úraz, který se žákům stane na cestě do školy a zpět, nebo na cestě na

 

 

místo nebo cestou zpět, jež bylo určeno jako shromaždiště mimo prostory školy při akcích

 

 

konaných mimo školu.

 

 

Čl. 22 

Evidence úrazů žáků 

 

Vedoucí zaměstnanec školy, jemuž byl úraz žáka hlášen, zajistí, aby byly objektivně

 

 

zjištěny a případně odstraněny příčiny úrazu.

 

 

Čl. 23 

Statistické zjišťování školní úrazovosti se provádí podle zvláštních předpisů.

 

 

 

Čl. 24 

Odpovědnost za škodu při úrazech žáků 

 

Školy odpovídají v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy (42) žákům za škodu, která

 

 

jim vznikla v důsledku úrazu. Způsob a rozsah náhrady škody projedná škola se zákonnými

 

 

zástupci žáka nebo se zletilým žákem.

 

 

Čl. 25 

Sledování úrazovosti žáků 

 

Informace získané při prošetřování jednotlivých úrazů žáků, při sledování celkové

 

 

školní úrazovosti a rozborů jejich příčin využívají školy, organizace a orgány, v jejichž

 

 

působnosti je problematika bezpečnosti a ochrany zdraví žáků, k prohloubení preventivní

 

 

činnosti, a to v anonymizované podobě.

 

Čl. 26

Kontrolní činnost  

 

(1) Dodržování podmínek pro bezpečnost a ochranu zdraví žáků kontrolují průběžně

 

 

vedoucí zaměstnanci školy v rámci své působnosti a plnění úkolů v oblasti prevence rizik.

 

 

 

 

 

(2) Pedagogičtí pracovníci kontrolují a vyžadují dodržování předpisů k zajištění

 

 

bezpečnosti a ochrany zdraví žáků, jakož i dodržování pokynů žáky.

 

 

 

 

 

(3) Do programu prověrek bezpečnosti a ochrany zdraví při činnostech organizovaných

 

 

školou nejméně jednou ročně (43) zahrnují školy také kontrolu školních dílen, laboratoří,

 

 

tělocvičen a tělocvičného nářadí a náčiní, školních hřišť, školních pozemků i dalších

 

 

pracovišť školy užívaných žáky, včetně jejich vybavení. Pokud se na ně a na jejich vybavení

 

 

vztahují zvláštní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, například o

 

 

elektrických, plynových, zdvihacích a tlakových zařízení, provádějí se na nich

 

 

prostřednictvím osob se zvláštní odbornou způsobilostí odborné kontroly a revize ve lhůtách

 

 

stanovených těmito předpisy. U tělocvičného nářadí a ostatního náčiní se kromě jeho běžných

 

 

kontrol v hodinách tělesné výchovy a v rámci prověrek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

 

 

provádějí i odborné technické kontroly nejméně jednou za rok, pokud nestanovil výrobce

 

 

lhůtu kratší. Součástí prověrek bezpečnosti a ochrany zdraví při činnostech organizovaných

 

 

školou je rovněž kontrola vybavení školy prostředky pro poskytnutí první pomoci, a to jak

 

 

z hlediska obsahu, tak i lhůt jejich použitelnosti .

 

 

Čl. 27

 

Kontrolu dodržování podmínek pro bezpečnost a ochranu zdraví žáků při vzdělávání a

 

 

s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb provádí Česká školní

 

 

inspekce (44), orgány ochrany veřejného zdraví, popřípadě orgány inspekce práce podle

 

 

zvláštních právních předpisů.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámky a odkazy

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ) Pokud jde o pojem „dohled“ (užívaný občanským zákoníkem a zákonem č. 561/2004 Sb.) a pojem „dozor“ (užívaný pracovním řádem), je nutné uvést, že pojem „dohled“ je obecným zákonným pojmem, zatímco pojem „dozor“ je pojmem užívaným pouze v oblasti školství. Z hlediska praktického i právního však v těchto pojmech není žádný rozdíl (Viz právní výklady MŠMT).

 

 

2 ) § 29 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a o změně některých zákonů (školský zákon).

 

 

4 ) Blíže k prevenci sociálně patologických jevů vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

 

 

5 ) § 4 a § 5 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon).

 

 

6 ) § 30 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon).

 

 

7 ) § 22 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon).

 

 

9 ) § 65 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon).

 

 

11 ) Vyhláška č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolaní, § 66 odst. 6 a § 97 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon).

 

 

12 ) § 9 a 10 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

13 ) § 22 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon).

 

 

14 ) § 66 odst. 6 a § 97 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon).

 

 

15 )nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků, nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky.

 

 

18 ) Vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

19 ) Přiměřeně se užije zákoník práce.

 

 

20 ) Metodický pokyn MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení Č.j.: 28 275/2000-22

 

 

21 ) § 415, 422 zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

22 ) Pokud jde o pojem „dohled“ (užívaný občanským zákoníkem a zákonem č. 561/2004 Sb.) a pojem „dozor“ (užívaný pracovním řádem), je nutné uvést, že pojem „dohled“ je obecným zákonným pojmem, zatímco pojem „dozor“ je pojmem užívaným pouze v oblasti školství. Z hlediska praktického i právního však v těchto pojmech není žádný rozdíl (Viz právní výklady MŠMT).

 

 

23 ) § 164 odst. 1 písm. h) zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon).

 

 

24) Například vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných.

 

 

25) zákoník práce.

 

 

26) zákoník práce, nařízení vlády 178/2001 Sb. a nařízení vlády 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.

 

 

27) zákoník práce.

 

 

28) § 6 vyhlášky č. 13/2005 Sb., nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání.

 

 

29) § 12 vyhlášky č. 13/2005 Sb.

 

 

30 ) § 11 vyhlášky č. 73/2005 Sb.

 

 

31 ) § 11 vyhlášky č. 73/2005 Sb., vyhláška č. 48/2005 Sb.

 

 

32 ) § 11 zákona č. 258/2000 Sb.

 

 

33 ) § 8 odst. 2 vyhlášky č. 106/2001 Sb.

 

 

34 ) § 11 vyhlášky č. 73/2005 Sb.

 

 

35 ) Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

36 ) § 6 zákona č. 258/2000 Sb., vyhláška č. 135/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch.

 

 

37 ) § 11 vyhlášky č. 73/2005 Sb., vyhláška č. 48/2005 Sb.

 

 

38) Vyhláška MŠMT č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání.

 

 

42 ) zákoník práce, nařízení vlády kterým se provádí zákoník práce, § 420, 422 zákona č. 40/1964 Sb., (občanský zákoník).

 

 

43) zákoník práce.

 

 

44) § 174 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon).

 

 

__