Jdi na obsah Jdi na menu
 


Plán práce na rok 2016/2017

23. 9. 2016

Č.j.: 35/2016

 

 

 

 

 PLÁN PRÁCE

 

ŠKOLNÍ ROK  2016/2017

 

 

 

OBSAH

strana

Plán práce

 

Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy  2015/2016

 

Porady, schůze, prázdniny, zvonění

 

Organizační schéma řízení školy, kompetence

 

Funkce, dlouhodobé úkoly

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

 

Plán osobního rozvoje

 

Propagace práce školy

 

Výuka cizích jazyků

 

Předmětové komise, metodická sdružení

 

Školní vzdělávací program

 

Volitelné předměty, nepovinné předměty, kroužky

 

Školní družina

 

Státní svátky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Výchova a vzdělávání

Rozvíjet osobnost žáka k samostatnému myšlení a svobodnému rozhodování, aktivnímu přístupu k dalšímu vlastnímu rozvoji, učit jej odpovědnosti za vlastní chování a jednání v míře přiměřené jeho věku.  Budovat školu jako příjemné a přátelské prostředí pro výchovu a vzdělávání dětí. Zaměřit se na základní učivo, které musí zvládnout všichni žáci. Rozšiřující učivo zařazovat podle schopností žáků, podporovat rozvoj nadaných žáků. Zajistit především důkladné procvičení a osvojení učiva. Otevřít školu široké veřejnosti, utvářet ji jako centrum vzdělanosti, kultury a sportu i společenského života obce.

-Zpracovat konkrétně formulovanou vizi školy, se kterou se pedagogové, rodiče a zřizovatel ztotožní. Zaměřovat se na sociální a osobnostní rozvoj dětí, tvořivost, samostatnost, sebevzdělávání, schopnost dialogu.

-vytvořit bezpečné prostředí pro reálnou bezpečnost fyzických osob, jeho účinnost pravidelně prověřovat,

-zajistit plnou kvalifikovanost pedagogického týmu,

-podporovat aktivitu pedagogů v získávání a rozšiřování odborné kvalifikace,

-vytvořit pravidla pro efektivní komunikaci s rodiči pro dosažení vyšší otevřenosti školy a maximální využití potenciálu rodičů pro chod školy,

-identifikovat možné partnery pro zajištění provozu školy, analyzovat jejich možnosti, konzultovat s nimi a využívat je v maximální možné míře,

  • zajistit rovný přístup a rovné příležitosti při přijímání ke vzdělávání, jeho průběhu i ukončování.

 

 

Zaměřit se na oblasti:

1. Zdraví

 

Výchovu ke zdraví zaměřit na rozvoj zdravých stravovacích návyků, pohybových dovedností a tělesné zdatnosti dětí a žáků, v rámci prevence se zaměřit na prevenci rizikového chování dětí a žáků (užívání návykových látek, šikana apod.).

Dbát o zajištění optimálních zdravotních podmínek pro všechny dětí. Zamezit tomu, aby činností školy nebylo zdraví žáků a pracovníků ohroženo nebo zhoršeno. Zajistit žákům dostatek pohybu během přestávek i při tělovýchovných chvilkách během vyučovacích hodin. Za příznivého počasí zajistit pobyt žáků o přestávce mimo budovu školy. Sledovat psychohygienické podmínky výuky, zaměřit se na jejich dodržování pedagogy.

Pokračovat v projektu Zdravá škola. Ve spolupráci s odbornými institucemi mapovat průběžně zdravotní stav žáků školy a na základě výsledků provádět potřebné změny - v režimu žáků a v materiálním vybavování školy. Důraz klást na vytváření optimálních psychohygienických podmínek pro práci žáků i zaměstnanců.

 

Evidovat žáky s potřebou podpůrných opatření, zajišťovat jim účinnou individuální péči, v případě nutnosti ve spolupráci s poradenským zařízením, kontrolovat, zda jsou o problémech žáků informováni všichni vyučující žáka. Individuální přístup k dětem chápat jako soustavné získávání informací o výsledcích každého dítěte, jejich vyhodnocování a volbu dalších postupů, ověřování jejich účinnosti.

Problematiku zařazovat pravidelně na pořad jednání pedagogických rad a porad, zaměřit na ně i další vzdělávání pedagogických pracovníků. Výchovný poradce bude evidovat všechny tyto žáky, sledovat, zda jsou prováděna následná vyšetření.

Vzdělávání pedagogů v oblasti hodnocení žáků a individuálního přístupu k jejich vzdělávání a péči o ně bude prioritou DVPP.

 

Systematicky budovat školní poradenské pracoviště, ve kterém budou působit výchovný poradce a školní metodik prevence, usilovat o zajištění odborných služeb dalšími pracovníky.

 

Zajistit potřebné vzdělávání pracovníků tohoto poradenského pracoviště a metodickou podporu pedagogů, kteří se podílejí na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, metodickou podporu výchovných poradců a školních metodiků prevence, asistentů pedagoga a dalších pedagogických i nepedagogických pracovníků, kteří se podílejí na zajišťování podpůrných opatření ve vzdělávání žáků,

posílit kvalitu poskytovaných poradenských služeb zejména zajišťováním součinnosti školských poradenských zařízení a školních poradenských pracovišť.

 

Poradenské služby školy zaměřit zejména na poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření, prevenci školní neúspěšnosti, kariérové poradenství, podporu vzdělávání a začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami, podporu vzdělávání žáků nadaných, péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi, vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností, včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů, předcházení všem formám rizikového chování, průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů, metodickou podporu učitelům, spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci,

Zajistit účinnou kontrolu kvality školního stravování včetně dietního stravování.

Zaměřit se na dosažení dostatečné efektivity primárně preventivních aktivit školy a minimalizovat tak rizika spojená s výskytem rizikového chování žáků.

 

2. Poznatky a dovednosti

Zaměřit se na úpravu školního vzdělávacího programu v kontextu s nastavením a prováděním podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně individuálních vzdělávacích plánů žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Důsledně utvářet u žáků vědomí, že jejich budoucí uplatnění závisí na nich samotných, na kvalitě osvojených vědomostí a dovedností, na morálních a volních vlastnostech.

Zaměřit se na osvojení a utvrzení základního učiva, bez důkladného zažití učiva nezatěžovat žáky dalšími nároky na vědomosti.

 

Zaměřit se na rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti, a to ve všech oblastech vzdělávání. Průběžně rozvíjet znalosti a dovednosti žáků v oblasti přírodních věd a nabízet různé aktivní činnosti se zaměřením na rozvoj technických dovedností.

 

Zajistit kvalitní nabídku školy v méně obvyklých formách vzdělávání – individuální vzdělávání, plnění povinné školní docházky v zahraničí, vzdělávání dětí cizinců a podpora jejich adaptačního procesu.

Reagovat na připomínky rodičů a potřeby školy. Při hodnocení žáků vycházet zejména z jejich výkonů během celého klasifikačního období, vést žáky k nutnosti systematické přípravy.

Těžiště osvojení a procvičení učiva musí být v rámci práce žáků ve škole během vyučování, snížit zatěžování žáků a jejich rodičů domácí přípravou.

Zaměřit se na utváření a upevňování základních pracovních návyků ve všech předmětech a činnostech žáků, zejména návyků na zvonění, samostatnou přípravu žáků na jednotlivé vyučovací hodiny, udržování pořádku na lavicích a ve třídě.

Rozšířit kariérové poradenství pro žáky a rodiče s ohledem na reálné možnosti žáků a jejich uplatnění v životě.

Analyzovat důvody neprospěchu, zaměřit se na prevenci školní neúspěšnosti, zejména u žáků, kteří dlouhodobě vykazují vysokou míru neúspěšnosti.

Vést žáky k samostatnosti, učit je utvářet si vlastní názor, práci v týmu, individuální odpovědnosti.

Průběžně ověřovat účinnost a kvalitu školního vzdělávacího programu, společně se všemi pedagogickými pracovníky pracovat nad jeho úpravami, zabývat se dalšími strategiemi jeho rozvoje.

Systematicky spolupracovat se školskými poradenskými zařízeními při diagnostice vzdělávacích potřeb žáků a doporučení podpůrných opatření. Zaměřit se na budování školního poradenského pracoviště.

 

3. Oblast sociální, životních hodnot

Využívat školní řád jako účinný nástroj pro úpravu vzájemných vztahů mezi žáky, jejich rodiči a pedagogy.

Výrazně diferencovat hodnocení chování žáků. Sjednotit se v požadavcích na chování žáků, důsledně a jednotně postihovat kázeňské přestupky. Využívat k tomu celé hodnotící stupnice, důsledně uplatňovat její kritéria. Kromě opatření k upevnění kázně a hodnocení chování využívat spolupráci s rodiči, policií, odborem sociální péče.

Ve shodě s rodiči postupovat jednotně při uvolňování a omlouvání absence žáků, při prevenci záškoláctví.

Při kontrolní činnosti se zaměřit na postižení celkového charakteru výuky - zda se vyučující omezuje jen na odbornou výuku, nebo zda dokáže vhodným způsobem formovat vývoj žáků, ovlivňovat jejich postoje. Sledovat jakým způsobem to činí, zda ve všech dětech dokáže respektovat jejich osobnost a individuální cestu vývoje. Usilovat o zlepšení kulturnosti vyjadřování a jednání žáků a jejich rodičů při jednání s pracovníky školy.

V práci pedagogů i žáků sledovat a oceňovat jejich přínos pro vytváření image školy, propagace její práce na veřejnosti. Každý pedagog by měl v rámci výuky svého předmětu nejen předávat vědomosti a dovednosti, ale přispívat k vytvoření kladného vztahu žáka k předmětu, nejlepší, hledat nové formy práce, propagovat svoji činnost na veřejnosti.

Umožňovat pedagogům účast na dalším vzdělávání, zajišťovat materiální podmínky pro jejich nové formy práce, doplňující mimovyučovací aktivity.

Posilovat snahy o zavádění a uplatnění nových forem práce, nové, netradiční vybavení učeben a organizačních forem vyučování.

V oblasti prevence rizikového chování spolupracovat se školskými poradenskými zařízeními, policií, orgány sociální péče a zřizovatelem.

Pečlivě zpracovat systém práce s žáky se sociálním znevýhodněním.

 

II. Pedagogičtí pracovníci

Vycházet ze zásady, že činnost školy je služba veřejnosti. Úkolem školy je vytvoření co nejlepších podmínek pro vývoj žáka, který jej bude respektovat jako jednotlivce, osobnost a bude mu přizpůsobovat výchovně vzdělávací proces tak, aby v optimální míře byly jeho nejlepší vlastnosti rozvíjeny - lhostejno zda žáků talentovaných či zaostávajících.

Při jednání s dětmi brát v úvahu především jejich osobnost, která je odpovědny přiměřeně k věku a stupni vývoje za svoje jednání, chování a pracovní výsledky. Nesnižovat nevhodným přístupem, usměrňováním či tresty jejich důstojnost.

 

III. Rodičovská veřejnost

Zaměřit se na kvalitní poradenskou činnost pro rodiče.

Dbát na dodržování práv rodičů a vyžadovat plnění jejich povinností, i v součinnosti s orgány sociální péče.

Zajišťovat trvalý a plynulý přenos informací rodičům prostřednictvím třídních schůzek, konzultačních hodin, konzultacemi s vyučujícími, využitím odborných služeb školských poradenských zařízení pro rodiče.

 

III. Oblast řízení

Pracovní úkoly a rozhodovací pravomoci delegovat na co nejnižší úroveň, využívat k tomu jak vedoucí pracovníky školy, tak pedagogy, vykonávající specializované činnosti – výchovný poradce, metodik prevence, koordinátor ŠVP, koordinátor EVVO.

Dlouhodobou koncepci rozvoje školy rozpracovávat do ročních plánů práce školy s dílčími, ročními úkoly, ta pak rozpracovávat do dílčích krátkodobých plánů – měsíčních či týdenních, plánů metodických zařízení.

Hospitační a kontrolní činnost bude zaměřena na uplatňování zásad osobnostně sociální výchovy ve výuce, partnerského přístupu k žákům, zaměření na základní učivo a respektování individuálních zvláštností žáků.

Všechna závažná rozhodnutí projednávat předem na pedagogických a provozních poradách, informovat prokazatelným způsobem zaměstnance.

Hodnocení školy provádět v rámci autoevaluace, s využitím dotazníkových průzkumů mezi rodiči i žáky, využívat externí možnosti (Kalibro, Scio apod.). Zaměřit se na vytvoření školního systému vlastního hodnocení školy, na podporu řízení a rozvoje vlastního hodnocení.

Organizací dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zvyšovat odbornou kvalifikaci pedagogů, zaměřit se na rozvoj jejich specializovaných činností (výchovné poradenství, kariérové, prevence rizikového chování, informační a komunikační technologie). Podporovat a zaměřovat samostudium pedagogů jako jednu ze součástí jejich vzdělávání.

 

IV. Nejdůležitější úkoly ve školním roce vycházejí především z výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2015/2016.

 

1. Pokračovat v práci na školním vzdělávacím programu školy, jeho úpravách, zabývat se strategií jeho rozvoje.

2. Rozšiřovat činnost školního poradenského pracoviště ve složení výchovný poradce, kariérový poradce, logoped, zvláštní pedagog, metodik prevence rizikového chování a školní psycholog, s cílem poskytovat poradenskou pomoc rodičům, žákům i pedagogům školy, zejména v prevenci rizikového chování a v individuálním přístupu k potřebám žáků.

3. V rámci péče o tělesnou a duševní hygienu dětí využívat co nejvíce přírodu v okolí školy, zařazovat v co největší míře pobyt venku, relaxační aktivity, školy v přírodě, využít k tomu i náplň činnosti školní družiny.

4. Pokračovat v otevřenosti školy vůči veřejnosti pořádáním společných akcí, užší spoluprací se školskou radou.

5. DVPP zaměřit na prevenci rizikového chování a doplnění odborné kvalifikace pedagogů v této oblasti. Postupně přecházet od individuálního vzdělávání pedagogů k pořádání akcí pro celý pedagogický tým školy.

6. Zaměřit se na propagaci práce školy v tisku, dalších médiích, mezi rodičovskou veřejností. Cíleně se zaměřit na skupinu rodičů dětí předškolního věku. 

7. Činnost školní družiny organizovat částečně jako zájmové kroužky.

8. Zaměřit se na kariérové poradenství a environmentální výchovu, výchovu ke zdravému životnímu stylu, podporu výchovy ke zdraví.

9. K žákům přistupovat diferencovaně, respektovat jejich individualitu - prohloubit péči o talentované žáky, zajistit odbornou péči o žáky se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním.

10. Účinnou prevencí a dobrou spoluprací s rodiči předcházet vzniku neomluvené absence.

11. Zaměření na prevenci školní neúspěšnosti, boj proti absenci, podporu vzdělávání žáků – cizinců,

 

Plán schůzí

Metodická sdružení, předmětové komise: přípravný týden, leden, červen

Mimořádné porady k řešení organizačních záležitostí a provozu školy: dle potřeby

Provozní doba školy je denně od 6.15 do 16.00 hodin (pátek do 15.00 hodin).

 

Pracovníci školy si neplánují žádné soukromé akce (dovolená, neplacené a náhradní volno) na přípravný týden, závěr školního roku, rovněž na dobu schůzí a porad. 

Plán práce byl projednán na pedagogické radě dne 29. 8. 2016.

Pedagogické rady: 4x ročně         

Třídní schůzky: 4x ročně

Konzultační hodiny: dle potřeby školy a požadavků rodičů

 

Při neúčasti rodičů zpracují třídní učitelé hodnocení za klasifikační období do žákovských knížek a deníčků

 

 

 

 

 

Organizační schéma řízení školy, kompetence

 

ŘEDITEL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Učitelé ZŠ

 

Vedoucí ŠJ

 

 

 

 

Vedoucí učitelka MŠ

 

 

vychovatelka školní družiny

 

 

 

Školnice

ZŠ a MŠ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kuchařka

 

Učitelky MŠ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizace školního roku

 

 Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve čtvrtek 1. září 2016. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v úterý 31. ledna 2017. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2017.

Podzimní prázdniny připadnou na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2016Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 23. prosince 2016 a skončí v pondělí 2. ledna 2017. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2017.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2017.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:

 Termín

 Okresy, obvody hl. města Prahy

6. 2. - 12. 2. 2017

Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek-Místek

13. 2. - 19. 2. 2017

Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín

20. 2. - 26. 2. 2017

Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál

27. 2. - 5. 3. 2017

Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník

6. 3. – 12. 3. 2017

Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město, Prostějov

13. 3. - 19. 3. 2017

Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Karviná

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 13. dubna a pátek 14. dubna 2017.
Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 1. července 2017 do pátku 1. září 2017.
Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne v pondělí 4. září 2017.

 

Zápis ke vzdělávání                 

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době

 od  1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

 

Zápis k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku se koná v období od 2. května do 16. května. Termín a místo zápisu stanoví ředitel mateřské školy v dohodě se zřizovatelem a zveřejní je způsobem v místě obvyklým.

 

Den otevřených dveří: po individuální domluvě kdykoli, pro budoucí prvňáčky v říjnu 2016 a v lednu 2017

 

Časový plán vyučovacích hodin:

 

1. hod.   8.00 - 8.45           

2.            8.55 - 9.40           

3.            10.00 - 10.45      

4.            10.55 - 11.40      

5.            11.50 - 12.35

6.            12.45 - 13.30

7.            13.40 - 14.25

8.            14.35 - 15.20

 

Funkce, dlouhodobé úkoly

 

Jméno, příjmení

 

úkol - např.

Martin Jareš

Karierový poradce, správa sítě PC učebny,

matematická olympiáda,  koordinátor protidrogové prevence,  koordinátor ŠVP

Veronika Hovorková

Tvořivá škola, dramatická výchova

Jana Hrabincová, Gabriela Pechková

Logopedická sledování žáků

Zdravé zuby

Všichni pedagogové

výzdoba školy – Vánoce, Velikonoce,…

 

 

 

 

Další vzdělávání pedagogických zaměstnanců (např.)

 

ředitel školy

vzdělávání vedoucích pracovníků

učitelka ZŠ

studium výchovného poradenství,  koordinátorů environmentální výchovy

vychovatelka ŠD

Tvořivá škola

učitelka ZŠ

Prevence sociálně patologických jevů

vychovatelka ŠD

kurz počítačových dovedností

 

 

Plán osobního rozvoje

 

Příjmení, jméno

Aprobace

Délka praxe

Funkce k 1.9.2016

Výhled do dalších let

Cílová kvalifikace

Jareš Martin

 

 

ředitel

ředitel

§ 7 vyhl. 317/2005 Sb.

Hrabincová Jana

 

 

učitel

výchovný poradce

§ 8 vyhl. 317/2005 Sb.

Hovorková Veronika

 

 

učitel informatiky

koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií

§ 9 vyhl. 317/2005 Sb.

Propagace práce školy

Internetové stránky školy

 

Školní akce

 

Návštěva ZOO Ohrada. Medobraní (včelaři 17.9.). Návštěva Planetária v ČB. Den s kulturou – Malé divadlo v ČB. Výlov Munického rybníka. Bruslařský a plavecký výcvik. Vánoční koncert a Rozsvěcování vánočního stromu. Dětský maškarní diskotéka. Školní ples. Ledová Praha. Návštěva Lesní správy Hluboká nad Vltavou. Sběr žaludů, kaštanů, léčivých rostlin a pomerančové kůry. Recyklohraní. Soutěže Mladých zdravotníků a hasičů. Dětský týden a Pohádková cesta.

 

 

 

 

Výuka cizích jazyků

Anglický jazyk

                                                                             

Třída - skupina        

Počet žáků

vyučující

3.

8

Bc. Vokálková

4.

4

Bc. Vokálková

 

 

 

 

                                        

Předmětové komise, metodická sdružení

 

PK, MS

vedoucí

 

 

1. - 4. ročník

Mgr. Jareš

cizí jazyky

Bc. Vokálková

přírodní vědy

Mgr. Hrabincová

čeština, společenské vědy

Mgr. Jareš

výchovy

Mgr. Hrabincová

osobnostně sociální výchova

Mgr. Jareš

 

 

 

 

Hlavní úkoly pro rok  2016/2017

1. Příprava žáků na soutěže žáků - přidělení jednotlivých soutěží vyučujícím

2. Sjednocení učebnic, pracovních sešitů, učebních pomůcek a sešitů pro jednotlivé předměty. Zajistit návaznost při objednávkách učebnic.

3. Vypracování plánu exkurzí, vycházek na celý rok dopředu, aby bylo využito příznivé polohy školy v přírodním prostředí a aby nedocházelo k nahodilým a neplánovaným akcím, neschváleným vedením školy.

4. Zajištění účasti pedagogů na DVPP

6. Práce na školním vzdělávacím programu

Předmětové komise sdružují učitele stejných, nebo příbuzných vyučovacích předmětů, kteří zde spolupracují v oblasti metodiky a didaktiky vyučování, koordinují své působení v pedagogické a výchovné oblasti, vytvářejí koncepci jednotlivých oborů a spoluvytvářejí celkovou koncepci školy.

 

Úkoly předmětových komisí:

-Řeší otázky jednotlivých oborů vzdělávání v závislosti na regionálních podmínkách.

-Rozpracovávají učební plány do jednotlivých předmětů a ročníků.

-Koordinují plány učiva povinných i nepovinných předmětů, z hlediska uplatňování mezipředmětových vztahů, zařazují do výuky oblasti výchovy k volbě povolání, environmentální výchovy, ochrany člověka za mimořádných situací, ochrany před násilím a prevence rizikového chování.

-Sledují vybavenost učebními pomůckami a učebnicemi, navrhují opatření.

-Sledují nové poznatky vyučovacích oborů a předmětů, zavádějí je do výuky.

-Organizují vhodný výběr vyučovacích forem, metod, didaktické techniky.

-Plánují DVPP.

-Navrhují a vyhodnocují kontrolní práce žáků, přijímací, průběžné a závěrečné zjišťování znalostí žáků

-Koordinují počet a obsah písemných prací žáků, sjednocují způsob klasifikace a hodnocení žáků.

-Metodicky zajišťují a koordinují péči o nadané žáky a žáky zdravotně postižené.

-Podílejí se na tvorbě školního vzdělávacího programu

-Vytvářejí plán odborných exkurzí, kulturních akcí, odborných přednášek a akcí.

-Vytvářejí a zpracovávají podklady pro výroční zprávy a sebehodnocení školy, plánování práce, vytváření dlouhodobé koncepce rozvoje školy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školní družina

Provoz ŠD       pondělí -pátek     6:15 – 7:45, 12:00 – 16:00 (pátek do 15:00)

Obsazení oddělení            

Oddělení

vychovatelka

umístění

třída

žáků

1. oddělení

Hovorková Veronika

ŠD

1.- 4.

20

 

 

 

 

 

                              

Denní rozvrh

  6. 15 - 7.45         výchovná činnost rekreační a tělovýchovná             

11.40 - 13.30       hygienická příprava na oběd, odpočinková činnost

13.30 - 15.00       vycházky nebo individuální činnost, zájmová činnost

15.00 - 15.30       příprava do vyučování  (individuálně, i dle zájmu rodičů)

15.30 - 16.00       zájmová činnost, postupný odchod dětí

 

 

Státní svátky

  1. leden               Den obnovy samostatného českého státu

  8. květen             Den vítězství

  5. červenec         Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje

  6. červenec         Den upálení Mistra Jana Husa

28. září                  Den české státnosti

28. říjen                Den vzniku samostatného československého státu

17. listopad          Den boje za svobodu a demokracii

 

Ostatní svátky                      

1. leden                 Nový rok

14. duben             Velký pátek

17. duben             Velikonoční pondělí

  1. květen             Svátek práce

24. prosinec          Štědrý den

25. prosinec          1. svátek vánoční

26. prosinec          2. svátek vánoční

 

Významné dny

16. leden              Den památky Jana Palacha

27. leden               Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti

  8. březen             Mezinárodní den žen

12. březen             Den přístupu České republiky k Severoatlantické smlouvě (NATO)

 28. březen            Den narození Jana Ámose Komenského.

  7. duben              Den vzdělanosti

  5. květen             Květnové povstání českého lidu

15. květen            Den rodin

10. červen             Vyhlazení obce Lidice

27. červen             Den památky obětí komunistického režimu

11. listopad          Den válečných veteránů