Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výroční zpráva 2010/2011

16. 9. 2011

Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Zahájí ve školním roce 2010/2011

 

1.      Základní údaje:

Název:  Základní škola a Mateřská škola Zahájí  

Adresa: Zahájí 8, 373 48 Dívčice

Zřizovatel školy: Obec Zahájí, Zahájí 4, 373 48 Dívčice, tel.: 387985798         

 

REDIZO, IČO : 650 038 151, 70991189

 

Kontakt: tel. 387985616

 

E-mail:  jares@zszahaji.cz

 

Internetové stránky: www.zsamazahaji.estranky.cz

 

Součásti: Mateřská škola    IZO: 107 530 651   kapacita: 25 (od 1.9.2011 35  dětí)

Základní škola     IZO: 107 720 205     kapacita: 40

Školní družina     IZO: 114 201 005     kapacita: 30      

Školní jídelna      IZO: 102 475 415     kapacita: 100

 

Ředitel:  Mgr. Martin Jareš  

(jmenován Obecním zastupitelstvem Obce Zahájí 1.8.  2004)

 

Vedoucí pracovníci: Libuše Štěrbová (vedoucí učitelka MŠ)

                                  Růžena Trnková (vedoucí ŠJ)

 

Účetní školy: Ing. Vladimíra Vávrová

 

Školská rada: Ing. Marcela Kazíková – člen za rodiče

                       Mgr. Lafatová Miloslava – člen za pedagogický sbor

                       Mgr. Jana Hrabincová – člen za zřizovatele 

(zřízena dne 10. 11. 2005 usnesením zastupitelstva Obce Zahájí)

 

Charakteristika školy:   Dvoutřídní škola(1.-5. ročník). Od 1. 11. 2002 přešla škola

                                      do právní subjektivity.

2.      Vzdělávací program základního vzdělávání

 

Ve školním roce 2010/2011  se vyučovalo ve dvou třídách.

V 1., 2.,3 a 4. ročníku probíhala výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání – „ Sluneční škola“, vydaného dne 31.8. 2007.

V 5. ročníku se vyučovalo podle vzdělávacího programu Základní škola č.j.

16 47/96 – 2.
Úkoly dané vzdělávacími programy byly splněny.
Při výuce se využívaly učebnice z nakladatelství Nová škola, Prodos a Alter, které tvoří základ fondu učebnic a jsou doplněny učebními texty i z jiných nakladatelství. Základní řadu učebnic plně hradí škola, rodiče se finančně podílejí na některých učebních textech a pracovních sešitech.
Rovněž počítačové výukové programy firmy Terasoft jsou již dnes běžně zařazovány do výuky, zejména českého jazyka, anglického jazyka, matematiky, přírodovědy a vlastivědy. Většina programů je dále využívána k realizaci průřezových témat. Také se mnohem více využívá internetu jako zdroje rychlých informací při práci na třídních či školních projektech.

Škola disponuje dostatečným knižním fondem školní knihovny, který je využíván při hodinách literární výchovy, dramatické výchovy, při činnostech zaměřených na prevenci sociálně patologických jevů a při výchově zaměřené na environmentální vzdělávání, osvětu a udržitelný rozvoj.

Činnosti ve školní knihovně a obecní knihovně Mydlovary nám usnadnily plnění úkolů čtenářské gramotnosti. Texty jsou srozumitelné a odpovídající věku našich žáků. Žáci si mohou knížky zapůjčit i domů.

Rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti vnímáme jako dovednost, na které se podílejí všechny předměty. Stejnou důležitost přisuzujeme matematické a počítačové gramotnosti.

3. Výsledky vzdělávání

 

Školu navštěvovalo celkem 36 žáků (18 chlapců a 18 děvčat).

23 žáků ze Zahájí a 11 žáků z Mydlovar a 1 z Vimperka a 1 z Černěvsi.

 

I. třída : 1. ročník -  9  žáků

              2. ročník – 5 žáků

 

II. třída: 3. ročník – 10 žáků

              4. ročník – 7 žáků

              5. ročník – 5 žáků     


Žáci školy se účastnili několika regionálních a celostátních soutěží
- matematická olympiáda Klokánek, Cvrček (2.-5. ročník)
- okresní a krajská soutěž Mladých hasičů

- okresní a krajská soutěž Zdravotnických hlídek
- soutěž ve vybíjené málotřídních škol (3 družstva žáků)

Na konci školního roku odcházelo z 5. ročníku 5 žáků. 4 žáci odešli

 na ZŠ Hluboká nad Vl. a jeden do ZŠ Dříteň. 


4. Prevence sociálně patologických jevů

MPP (Minimální preventivní plán)  je průběžně plněn dle stanoveného plánu v rámci výuky, při naplňování třídních projektů, při různých akcích i při spolupráci s dalšími subjekty. Důraz je kladen na výchovu ke zdravému životnímu stylu, utužování vztahů v třídních kolektivech, vztahů v rámci školy a na včasné odhalování projevů nepřátelství či šikany.

Aktivity pro žáky:
- všichni žáci mohou využívat ranní i odpolední ŠD
- celoročně pracovaly 4 zájmové kroužky (Pionýr, Náboženství , Aerobik,  Zdravotnický kroužek)
- jednorázové akce probíhaly dle plánu
- velký úspěch měla akce  dopravní výchova ve spolupráci s BESIP  a ÚAMK ČB

 

5. Pracovníci školy

Pedagogičtí pracovníci  

 

Mgr. Martin Jareš: VŠ,  ředitel školy  a třídní  učitel II. třídy, výchovný poradce

Mgr. Miloslava Lafatová:  VŠ, třídní učitelka I. třídy (zástupce ředitele)

Mgr. Jana Hrabicová:  VŠ, vychovatelka ŠD a učitelka

Mgr.Jana Marková: VŠ, učitelka Anglického jazyka

Štěrbová Libuše: SPgŠ, vedoucí učitelka MŠ

Flíčková Ivana: SPgŠ, učitelka MŠ

 

Nepedagogičtí pracovníci

 

Růžena Trnková: vedoucí školní jídelny

Alena Vlasáková: kuchařka

Andrea Brašničková: školnice ZŠ

Pavla Čejková: školnice MŠ

Ing. Vladimíra Vávrová: účetní (dohoda)

 

6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Plán DVPP vycházel z priorit , které byly stanoveny na úvodní pedagogické radě, na provozních možnostech školy a z nabídky akreditovaných pracovišť.

Mgr. Jareš Martin – studium Koordinátor školních vzdělávacích programů

Dále se pedagogičtí pracovníci zúčastňovali seminářů  a kurzů pořádaných ZVas a SSŠ, Pedagogickým centrem a NIDV (např. Hudební semináře, ŠVP pro MŠ, Logopedické kurzy , Ekopolis ... )

Do plánu jsme zařadili rovněž samostudium pedagogů; jeho obsahové zaměření si stanovuje každý učitel sám a vždy odráží priority školy.

7. Zápis k povinné školní docházce

Zápis povinné školní docházky se uskutečnil 8.2.2011 v budově školy. Dostavilo se 7 dětí, z toho 2 dívky. Přijato  k základnímu vzdělávání 6 dětí. Podána jedna žádost o odklad  (Sodomka A.). Žádosti bylo vyhověno  protože splňovaly všechny náležitosti podle § 37 dst.1 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
Z loňského zápisu měl odklad 1 žák (Pokorný D.). Koberna Lukáš bude opakovat 1. ročník  Z toho plyne, že do 1.ročníku školního roku 2011/2012 nastoupilo 8 žáků.

8. Školní akce a prezentaci školy na veřejnosti 

Zapojení žáků do řešení testů Klokánek a Kalibro Výstava keramiky -Vánoce, Velikonoce

Soutěž mladých zdravotníků ( okresní kolo  a krajské kolo)

Soutěž Mladý záchranář – „Dokaž, že umíš“ (okresní kolo  a krajské kolo)

Plavecký výcvik (Plaváček - Písek)

Bambiriáda (DDM)

Pozvání divadel (Malé divadlo, divadlo Okýnko ... )

Letní dětský tábor (spolupráce s obcí a pion. Skupinou Zliv) Kroužek Pionýr ( i mimoškolní děti)

Slavnost Slabikáře

Den bez aut (ČB)-ekologická výchova

 

Akce pořádané ve spolupráci s obcí

Oranžový týden Dětský týden (cykl. výlet, dětský den, výlet do ZOO a na baseballové hřiště, táborák, výlet- Čeňkova Pila, Kašperské  Hory)

 Zimní pobyt dětí na horách    

 Dětská maškarní diskotéka


Ples SRDPŠ

Besídka ke Dni matek

Adventní zpívaní v Mydlovarech  

Zpívání u Vánočního stromu  v Zahájí

Besídka pro seniory

Zapojení do celostátních projektů

Zdravé zuby (ucelený program v péči o dětský chrup)

Školní mléko

M.R.K.E.V. (zajištění tištěných materiálů pro environmentální a ekologickou výuku)
Ovoce do škol (odebírání dotovaného ovoce a zeleniny)

Ukliďme si svět- -ekologická výchova (sbět elektrospotřebičů)

Ekopolis- environmentální výchova (stolní didaktická hry)

Klub mladých čtenářů a Fragment (nabídka dětských knih)

 

Cíle, které jsme si stanovili, se nám podařilo splnit:
- zapojení všech sociálních skupin žáků
- spojit výchovné působení školních činností s mimoškolními aktivitami při rozvíjení klíčových kompetencí
- přiblížit žákům svět mimo školu
- umožnit žákům uplatnění školních znalostí v reálném životě
- prezentace praktických dovedností v daných oblastech

Jednotlivé akce a programy v projektu byly určeny jednak pro mladší žáky, pro starší žáky a některé jsme organizovali pro celou školu. Účast na akcích byla 100%, výjimkou byly děti nemocné.
Výstupem z akcí byly žákovské výtvory nebo vypracované pracovní listy.
Z většiny akcí byla pořízena fotodokumentace.
Informace o akcích jsou na webových stránkách školy.

 9. Hodnocení (autoevaluace) - rámcové

Mimoškolní aktivity se setkaly jak ze strany dětí , rodičů  i Obce se zájmem. Organizační i finanční pomoc (zabezpečení akcí) ze strany Obce i  rodičů příkladná.  Stále se osvědčuje  Dětský týden a Ozdravný pobyt na horách jako hlavní formy Minimálního preventivního programu.

Preferujeme a podporujeme  (časově) další vzdělávání všech pedagogických pracovníků

Hledáme nové možnosti rozvoje sportovních dovedností žáků pomocí pohybových her či jinak organizovaných sportovních kroužků.

 

10. Inspekční činnost a kontrolní činnost


ČŠI ve škole v tomto školním roce nepůsobila.
Pravidelně  probíhají kontroly ze strany zřizovatele zaměřené na nakládání s finančními prostředky za dané období. Kontroly provádí Revizní a kontrolní výbor Obecního úřadu Zahájí. Bylo zjištěno, že čerpání finančních prostředků za rok 2010 a 2011 je v souladu s rozpočtovými pravidly a závaznými ukazateli.
Státní okresní  archiv ČB a Státní oblastní archiv Třeboň provedl dne 10.5.2011 kontrolu spisové služby. Drobné závady byly do 14 dnů odstraněny.

Kontrolu plateb pojistného provedla Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR. Kontrola proběhla

11.10.2010 bez závad.

Všechny zprávy z provedených kontrol jsou k dispozici v ředitelně školy.

11. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

Naše škola není zatím zapojena do žádného rozvojového nebo mezinárodního programu.

12. Celoživotní učení

Oblast celoživotního učení se u jednotlivých zaměstnanců odráží v osobních vzdělávacích plánech DVPP. Zapojení do akreditovaných akcí v oblasti celoživotního učení zatím chybí.

13. Projekty financované z cizích zdrojů
Škola je zapojena do projektu MŠMT EU-peníze do škol. Školám náleží finanční podpora rozvoje znalostí, schopností a dovedností v oblasti cizích jazyků, matematiky, přírodních věd, informačních a komunikačních technologií (ICT), čtenářské a informační gramotnosti, finanční gramotnosti a podpora inkluzívního vzdělávání. Sedm priorit je dále rozpracováno do 22 šablon klíčových aktivit, jejichž výběrem si škola vytvoří projektovou žádost.

Naše škola vytvořila projektový záměr, podala žádost, uspěla a obdrží ve dvou splátkách dotaci v celkové výši 453 000 Kč. V 1. fázi projektu škola koupila interaktivní tabuli (+ software a školení) a nově vybavila počítačovou učebnu. 


14. Spolupráce s jinými subjekty a organizacemi

Spolupráce se zřizovatelem naší organizace je na velmi vysoké úrovni. Zastupitelstvo obce má velký zájem na rozvoji školy a poskytuje nám dostatečné finanční prostředky, které pokryjí podmínky základního vzdělávání na velmi dobré úrovni. Jde o investiční i neinvestiční náklady.

Největší investicí bylo  rozšíření kapacity a s tím spojená celková rekonstrukce MŠ a  oprava  podlahy v tělocvičně školy.

V neinvestičních nákladech přispěl Obecní úřad Zahájí na – výuka plavání,  učební texty,  školní pomůcky a potřeby,  výlety atd.

Zřizovatel se nepodílí jen na velkých akcích spojených s provozem školy, ale také nám vypomáhá při běžné údržbě. Celému zastupitelstvu patří naše poděkování.

 
Rád bych v této kapitole poděkoval za spolupráci drtivé většině rodičů našich žáků při společném postupu v jejich výchově. V dnešní společnosti totiž není samozřejmostí, aby učitelé a rodiče postupovali společně k stanovenému cíli.
Naším cílem je přispět všemi silami a prostředky k výchově odpovědného, sociálně tolerantního občana, vybaveného základními vědomostmi a dovednostmi pro plnohodnotný život.

                     Datum:      24. 8. 2011

Zpracoval: Mgr. Martin Jareš, ředitel školy

Projednala a schválila pedagogická rada dne 26. 8. 2011


 

školská rada:  Ing. Kazíková M.

Mgr. Lafatová  M.

                     Mgr. Hrabincová  J.

 

 

                          Výroční zpráva Mateřské školy

                               ( za školní rok 2010/11)

 Základní údaje:

Název:  Mateřská škola Zahájí (Základní škola a Mateřská škola Zahájí)

Adresa: Zahájí 6, pošta Dívčice 373 48

Zřizovatel MŠ: Obec Zahájí

Vedení  Mateřské školy: ředitel Mgr. Martin Jareš (jmenován Obecním zastupitelstvem Obce

               Zahájí 1.8. 2004)

               Vedoucí učitelka MŠ – Štěrbová Libuše

 Kontakt: ZŠ tel. 387985616, mail:  jares@zszahaji.cz

               MŠ tel. 387985103

Školská rada: zřízena dne 10.11.2005 usnesením zastupitelstva Obce Zahájí

 

Školní výuka :

Vyučování probíhalo v jedné třídě s celodenním provozem

Mateřskou školku navštěvovalo celkem 25 dětí(14 chlapců a 11 děvčat). Z Mateřské školy odešlo 7 dětí.

 

Školní vzdělávací program pro Mateřskou školu nese název :

„ DUHOVÁ ŠKOLKA“

 

 

                     Datum:       12. 9.2011

Zpracoval: Mgr. Martin Jareš, ředitel školy,

                  Štěrbová Libuše, vedoucí učitelka MŠ