Jdi na obsah Jdi na menu
 


VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 ZŠ

23. 9. 2016

Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Zahájí ve školním roce 2015/2016

1.Základní údaje

Název:  Základní škola a Mateřská škola Zahájí  

Adresa: Zahájí 8, 373 48 Dívčice

Zřizovatel školy: Obec Zahájí, Zahájí 4, 373 48 Dívčice, tel.: 387985798         

 

REDIZO: 650 038 151

IČO: 70991189

Kontakt: tel. 387985616

 

E-mail:  jares@zszahaji.cz

 

Internetové stránky: www.zsamszahaji.estranky.cz

 

Součásti:

Základní škola            IZO: 107 720 205     kapacita: 40 žáků

Mateřská škola            IZO: 107 530 651     kapacita: 35 dětí

Školní družina            IZO: 114 201 005     kapacita: 30      

Školní jídelna              IZO: 102 475 415     kapacita: 100

 

Ředitel:  Mgr. Martin Jareš  

(jmenován Obecním zastupitelstvem Obce Zahájí 1.8. 2012)  

 

Vedoucí pracovníci: Libuše Štěrbová (vedoucí učitelka MŠ)

                                 Pavla Čejková (vedoucí ŠJ)

 

Účetní školy: Ing. Valková Jana

                     

           

Školská rada (zřízena dne 10. 11. 2005 usnesením zastupitelstva Obce Zahájí):

 

a) do 15.11.2011 

 Ing. Marcela Kazíková – člen za rodiče

 Mgr. Lafatová Miloslava – člen za pedagogický sbor

 Mgr. Jana Hrabincová – člen za zřizovatele 

 

b) od 16.11.2011 

 Mgr. Hrabincová Jana – člen za rodiče

 Štěrbová Libuše – člen za pedagogický sbor

 Bohdal Jaroslav – člen za zřizovatele

 

c) od 17.11.2014

Bc. Pechková Gabriela – člen za rodiče

Štěrbová Libuše – člen za pedagogický sbor

Pilečková Jana – člen za zřizovatele

 

Charakteristika školy:   Dvoutřídní škola (1.-5. ročník). Od 1. 11. 2002 přešla škola do právní subjektivity.

 

 

2.Vzdělávací program základního vzdělávání

 

Ve školním roce 2015/2016  se vyučovalo ve dvou třídách.

V 1. - 5. ročníku probíhala výuka podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání – Školní vzdělávací program s motivačním názvem „ Sluneční škola“, vydaný dne 31.8. 2007. Jeden žák byl vyučován podle RVP pro ZŠ speciální.

 

Úkoly dané našimi vzdělávacími programy byly splněny.
Při výuce se využívaly hlavně učebnice z nakladatelství Nová škola, Prodos a Alter, které tvoří základ fondu učebnic a jsou doplněny učebními texty i z jiných nakladatelství. Základní řadu učebnic plně hradí škola, rodiče se finančně podílejí na některých učebních pomůckách a pracovních sešitech.
V obou třídách jsou nainstalovány interaktivní tabule, spojené s počítačem, které se ukazují jako neocenitelná pomoc ve výuce. Rovněž používáme pestrou škálu počítačových výukových programů od firem Terasoft, Silcom a
Publicom.

Většina programů je dále využívána k realizaci průřezových témat. Také se mnohem více využívá internetu jako zdroje rychlých informací při práci na třídních či školních projektech.
 

Škola disponuje dostatečným knižním fondem školní knihovny, který je využíván hlavně při hodinách ČJ (literární výchovy a dramatické výchovy), při činnostech zaměřených na prevenci sociálně patologických jevů a při výchově zaměřené na environmentální vzdělávání, osvětu a udržitelný rozvoj.

Činnosti ve školní knihovně a obecní knihovně Mydlovary nám usnadnily plnění úkolů čtenářské gramotnosti. Texty jsou srozumitelné a odpovídající věku našich žáků. Žáci si mohou knížky zapůjčit i domů.

Rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti vnímáme jako dovednost, na které se podílejí všechny předměty. Stejnou důležitost přisuzujeme matematické, počítačové a finanční  gramotnosti žáků.


 

3. Výsledky vzdělávání

 

Školu navštěvovalo celkem 28 žáků (20 chlapců a 8 děvčat):

15 žáků ze Zahájí, 9 žáků z Mydlovar, 2 z Dubence 1 ze Zlivi a 1 z Újezdu

 

I. třída: 1. ročník -  6 žáků

             2. ročník – 9 žáků

 

II. třída: 3. ročník –  5 žáků

              5. ročník –  7 žáků 

             6. ročník (ZŠ speciální) – 1 žák       


Na konci školního roku odcházelo z 5. a 6. ročníku 8 žáků:  4 žáci odešli do ZŠ Hluboká nad Vl., 2 do ZŠ Zliv, 1 do Dřítně a 1 do ČB 

 

 

 

Žáci školy se účastnili několika regionálních a celostátních soutěží a projektů:
- matematická olympiáda Klokánek, Cvrček (2.-5. ročník)
- okresní a krajská soutěž Zdravotnických hlídek
- soutěž ve vybíjené málotřídních škol  v Táboře (5 družstev)  a ve Zlivi (3 družstva)

- projekt Česko sportuje (Olympijský víceboj 2015 a 2016)

- projekt Zdravá pětka

- zapojení se do programu Aktivní škola, Česko čte dětem aj.


 

4. Prevence sociálně patologických jevů

Minimální preventivní plán, jako jeden z klíčových dokumentů školy, je průběžně plněn dle stanoveného plánu v rámci výuky, při naplňování třídních projektů, při různých akcích i při spolupráci s dalšími subjekty. Důraz je kladen na výchovu ke zdravému životnímu stylu, utužování vztahů v třídních kolektivech, vztahů v rámci školy a na včasné odhalování projevů nepřátelství či šikany.

Aktivity pro žáky:
- žáci mohli (až do naplnění kapacity) využívat ranní i odpolední program Školní družiny
- celoročně pracovaly 4 zájmové kroužky (Taneční kroužek, Pionýr, Zdravotnický kroužek, Rukodělný)
- jednorázové akce probíhaly dle plánů nebo momentální potřeby školy
- akce na dopravním hřišti ve spolupráci s BESIP  a ÚAMK ČB

 

5. Zápis k povinné školní docházce

 

Zápis povinné školní docházky se uskutečnil 2.2.2016 v budově školy. Dostavily se 4 děti (2 chlapci a 2 dívky). Všechny byly přijaty k základnímu vzdělávání. Z toho vyplývá, že v 1. ročníku školního roku 2016/2017  jsou 4 žáci.

6. Pracovníci školy

Pedagogičtí pracovníci  

Mgr. Martin Jareš: VŠ, ředitel školy a třídní učitel II. třídy, výchovný poradce

Mgr. Miloslava Lafatová:  VŠ, třídní učitelka I. třídy (ukončila prac. poměr k 31.7.2016)

Mgr. Jana Hrabicová:  VŠ, vychovatelka ŠD a učitelka

Bc. Veronika Vokálková: VŠ, učitelka Anglického jazyka

Miroslava Makovcová Stecherová: asistent pedagoga (konec prac. poměru k 30.6.2016)

Štěrbová Libuše: SPgŠ, vedoucí učitelka MŠ

Bc. Pechková Gabriela: VŠ, učitelka MŠ

 

Nepedagogičtí pracovníci

Pavla Čejková: vedoucí Školní jídelny

Alena Vlasáková: kuchařka

Vithová Zdeňka: školnice MŠ

Andrea Brašničková: školnice ZŠ (ukončila prac. poměr k 1.2.2016)

 

 

 

7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Plán DVPP vycházel z priorit školy, na provozních možnostech školy a z nabídky akreditovaných pracovišť.
 

Pedagogičtí pracovníci se zúčastňovali různých seminářů a kurzů pořádaných ZVaS a SSŠ, Pedagogickým centrem a NIDV, firmou Tandem, ČČK v ČB, Tvořivou školou, Jintesem v ČB aj. (např. Hudební semináře, ekologické a environmentální školení, ŠVP pro MŠ, kurzy pro práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, finanční gramotnosti, kurz anglického jazyka, školení k práci s interaktivní tabulí.)

Do plánu jsme zařadili rovněž samostudium pedagogů, jeho obsahové zaměření si stanovuje každý pedagog sám a vždy odráží potřeby školy.
 

8. Školní akce a prezentaci školy na veřejnosti

            Zapojení žáků do řešení testů Klokánek a Kalibro

Soutěž mladých zdravotníků (okresní kolo a krajské kolo)

Letní dětský tábor (spolupráce s obcí a pion. skupinou Zliv)

Kroužek Pionýr (účastní se i mimoškolní děti)

Slavnost Slabikáře

Den bez aut (ČB) - ekologická výchova

             Kroužek Rukodělné dílny

             Sportovní atletická olympiáda ve Zlivi

             Atomiáda v Hluboké nad Vlt. (sportovní soutěž)

 

Akce pořádané ve spolupráci s obcí:

Oranžový dětský týden

 Dětská maškarní diskotéka

             Ples SRDPŠ

Besídka ke Dni matek

Adventní zpívaní v Mydlovarech  

Zpívání u Vánočního stromu v Zahájí

Pohádková cesta

Lampionový průvod

Zapojení do celostátních projektů:

Zdravé zuby (ucelený program v péči o dětský chrup)

Školní mléko

M.R.K.E.V,  Mrkvička a Podaná ruka

(environmentální a ekologická výuku)
Ovoce do škol (odebírání dotovaného ovoce a zeleniny)

Ukliďme si svět a Recyklohraní - ekologická výchova (sběr vyřazených elektrospotřebičů)

Klub mladých čtenářů, MF Dnes a Fragment (nabídka dětských knih)

Podpora Fondu Sidus, sdružení CPK-Chrpa,  ZOO Ohrada, OS Píšťalka atd.

Oblékáme hada Edu (zábavně-naučná dopravní hra)

 

 

 

 

 

 

 

Cíle, které jsme si stanovili, se nám podařilo splnit:
- zapojení všech sociálních skupin žáků
- spojit výchovné působení školních činností s mimoškolními aktivitami při rozvíjení klíčových kompetencí
- přiblížit žákům svět mimo školu
- umožnit žákům uplatnění školních znalostí v reálném životě
- prezentace praktických dovedností v daných oblastech

 

Jednotlivé akce a programy v projektu byly určeny jednak pro mladší žáky, pro starší žáky a některé jsme organizovali pro celou školu. Účast na akcích byla skoro 100% (výjimkou byly děti nemocné).
Z většiny akcí byla pořízena fotodokumentace.
Informace o akcích jsou na webových stránkách školy.

 9. Hodnocení (autoevaluace) - rámcové

Mimoškolní aktivity se setkaly jak ze strany dětí, žáků, rodičů i Obce Zahájí se zájmem. Organizační i finanční pomoc (zabezpečení akcí) ze strany Obce Zahájí i většiny rodičů je příkladná. 

Preferujeme a podporujeme (finančně i časově) další vzdělávání všech pedagogických pracovníků

Stále hledáme nové možnosti rozvoje sportovních dovedností žáků pomocí pohybových her či jinak organizovaných sportovních  a výtvarných kroužků.

10. Inspekční činnost a kontrolní činnost

Pravidelně probíhaly kontroly ze strany zřizovatele zaměřené na nakládání s finančními prostředky za dané období. Kontroly provádí Revizní a kontrolní výbor Obecního úřadu Zahájí. Bylo zjištěno, že čerpání finančních prostředků za rok 2015 a 2016 je v souladu s rozpočtovými pravidly a závaznými ukazateli.

Všechny zprávy z provedených kontrol jsou k dispozici v ředitelně školy.

11. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

Naše škola není zatím zapojena do žádného rozvojového nebo mezinárodního programu.

12. Celoživotní učení

Oblast celoživotního učení se u jednotlivých zaměstnanců odráží v osobních vzdělávacích plánech DVPP.

 

13. Spolupráce s jinými subjekty a organizacemi

Spolupráce se zřizovatelem naší organizace je na velmi vysoké úrovni. Zastupitelstvo obce má velký zájem na rozvoji školy a poskytuje nám dostatečné finanční prostředky, které pokryjí podmínky základního vzdělávání na velmi dobré úrovni. Jde o investiční i neinvestiční náklady.

V neinvestičních nákladech přispěla Obec Zahájí na nákup nových dětských herních prvků do ZŠ a MŠ, rekonstrukci šaten a sklepních prostor v ZŠ, na Dětský oranžový týden, učební texty, školní pomůcky a potřeby, výlety a různé školní akce atd.

Zřizovatel se nepodílí jen na velkých akcích spojených s provozem školy, ale také nám vypomáhá při běžné údržbě obou objektů. Celému zastupitelstvu patří naše poděkování.
 
Dále také samozřejmě děkuji za spolupráci většině rodičů našich žáků při společném postupu v jejich výchově a vzdělávání.

 

 

 

 

Datum: 8.9. 2016

Zpracoval: Mgr. Martin Jareš, ředitel školy

Projednala a schválila pedagogická rada dne: 12.9. 2016

        

Projednala školská rada dne:  

Bc. Pechková Gabriela, Štěrbová Libuše, Pilečková Jana