Jdi na obsah Jdi na menu
 


ŠVP MŠ aktualizace 9/2016

10. 10. 2016

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

pro předškolní vzdělávání

 

Základní škola

a Mateřská škola

Zahájí

 

 

 

 

NAŠE MOTTO: MŠ DUHA  „ŠKOLKA PLNÁ BAREV“

 

 

 

 

 

Zpracovala: Libuše Štěrbová

                      vedoucí učitelka MŠ

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSAH:

 

 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

 

 1. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

 

 1. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ

 

 1. ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ

 

 1. CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

 

 1. VZDĚLÁVACÍ OBSAH

 

 1. EVALUAČNÍ SYSTÉM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE.

 

 

Název: Základní škola a Mateřská škola Zahájí

Telefon: 387 985 103

IČO: 70 99 11 89

Zřizovatel školy: Obec Zahájí

                           Zahájí 4, 373 48 Dívčice  

Ředitel školy: Mgr. Martin Jareš

www.zsamszahaji.estranky.cz

E-mail: jares@zszahaji.cz

 

 

 

II.

 

OBECNÁ CHARAKTERISTIKA MATEŘSKÉ ŠKOLY.

 

 

Mateřská škola je dvoutřídní. Obě třídy jsou s celodenním provozem. První třída je smíšená, druhá třída je určena pro děti ve věku od 2 do 3 let. Třídy a sociální zázemí mateřské školy jsou umístěny v prvním patře budovy, která je postavena uprostřed návsi. V přízemí budovy je zřízena dětská šatna a školní kuchyně s jídelnou, kde se děti stravují.

V sousedství sídlí budova obecního úřadu a základní školy.

Základní škola a Mateřská škola Zahájí je právním subjektem od roku 2002.

MŠ disponuje velkou zahradou, která je velmi dobře vybavena – pergola, dětský srub, bazénky, pískoviště, malé dopravní hřiště, houpačky, velká pirátská loď, kolotoč a nové prolézací prvky. Dále využíváme velké školní hřiště. Nedaleko je les a malé rybníky, kam chodíme s dětmi na vycházky. Využíváme okolní přírodu, nejen k hrám, ale i k poznání a zároveň k její ochraně.

Mateřská škola má kapacitu 35 dětí.

Provoz MŠ je od 6.30 do 16.30 h.

 

Malá třída s hernou, velká třída se dvěma hernami, toalety s umývárnou, šatna pro zaměstnance.

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.

 

                                                       

 

                        PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ.

 

 

MATERIÁLNÍ PODMÍNKY.

Prostory mateřské školy jsou velmi pěkné. Škola má dvě třídy s hernami, které jsou plnohodnotně vybaveny funkčním nábytkem. Děti mají k dispozici umývárnu a toalety. Dle daných možností je nábytek uspořádán ve třídách tak, aby dětem byla umožněna samostatná volba hraček. Šatna pro děti je prostorná, je umístěna v přízemí budovy.

V malé třídě jsme zohlednily jistá bezpečnostní pravidla, vzhledem k věkové hranici dětí. Tato opatření se především týkají výběru hraček, didaktického materiálu a pomůcek, ale i libovolného odpočinku dětí během dne.

Pedagogické pracovnici pomáhá s péčí o tyto malé děti paní školnice. Ta pomáhá hlavně při sebeobsluze dětí, a také při zajištění bezpečnosti v průběhu denního režimu a vzdělávání.

Třídy jsou dostatečně vybaveny hračkami, které se každoročně obměňují a doplňují.

Školní zahrada je velká. Je vybavena bazénky, pískovištěm, houpačkami, pergolou, kolotočem, prolézacími prvky, velkou pirátskou lodí a srubem pro děti.

Součástí budovy je sklep, kde je sklad hraček.

Vlastníme televizi, radiomagnetofon, DVD, video, klávesy.

Zaměstnanci mají své zázemí v podobě šatny a sociálního zařízení.

 

Dílčí cíl  -  zlepšit bezpečnější přístup na zahradu           

 

ŽIVOTOSPRÁVA.

Dětem je poskytována plnohodnotná strava a je zachována vhodná skladba jídelníčku. Dále je zajištěn přísun pití v průběhu celého dne. Mezi pokrmy jsou dodržovány časové intervaly. Děti učíme slušnému stolování. Děti nejsou do jídla nuceny násilně, ale snažíme se o kladný postoj ke stravě.

 

PSYCHOSOCIÁLNÍ PODMÍNKY.

Děti mají dostatek volného pohybu nejen při PV, ale v rámci možností i ve škole.

Spací aktivity jsou upraveny dle individuálních potřeb dětí, odpočívají 60 minut, starším dětem jsou věnovány individuální chvilky, zájmové aktivity, logopedické procvičování aj.

V dětech se snažíme rozvíjet citlivost pro vzájemnou toleranci, ohleduplnost a zdvořilost. Děti jsou seznamovány s jasnými pravidly chování ve skupině, vytváříme kamarádský kolektiv, založený na vzájemné pomoci a podpoře. Podporujeme samostatnou práci dítěte, nebát se projevit, aktivní účast dětí při všech činnostech.

 

Dílčí cíle -  častější vycházky do okolí, volnost a osobní svoboda dětí dobře vyvážena motivačnímy celky (nezbytná míra jistých omezení)   

 • dodržování potřebného řádu
 • prevence proti drobnému násilí mezi dětmi
 • výlety do ZOO, do Českých Budějovic atd.

 

 

IV.

 

ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ.

 

 

Ranní příchody:

Scházení dětí je od 6.30 do 8.00 hodin, učitelky poskytují dostatek prostoru pro spontánní činnosti a hry dětí. V této době též využíváme individuální přístup k jednotlivým dětem.

Pobyt venku:

Podle počasí chodíme s dětmi ven dopoledne i odpoledne. Využíváme ponejvíce školní zahrady, kde je dostatek prostoru k pohybovým aktivitám.

Odpočinek a spánek:

Po obědě zajišťujeme dětem relaxační klid na lůžku. Předškoláci odpočívají dle vlastní potřeby. Polední klid je věnován četbě pohádek, poslechu relaxační hudby.

Odpolední činnosti:

Od jara do podzimu trávíme odpoledne na zahradě dle počasí. Odpolední hry při pobytu ve třídě jsou věnovány především individuální práci s dětmi.

Řízená činnost:

Je součástí celého dne v MŠ. Je plánována učitelkou, má jasné cíle a je doplňována o spontánní reakce dětí. Promýšlíme organizaci dne tak, aby se volné a řízené činnosti vzájemně prolínaly.

Tělovýchovné chvilky:

Jsou zařazovány pravidelně. Jedná se o celkové protažení těla, podporujeme rozvoj pohybových dovedností, ovládání pohybového ústrojí a tělesných funkcí.

Hygiena a sebeobsluha:

Ve smíšené třídě pomáhají starší dětí menším dětem s oblékáním, při umývání rukou, úklidu hraček atd. Postupně jsou malé děti vedeny k samostatnosti při sebeobsluze.

 

Dílčí cíl: při individuálních chvilkách častěji zařazovat logopedická cvičení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZACE DNE V MŠ:

 

6.30 – 8.00                        volné hry (scházení dětí)

8.00 – 8.15                         pohybové chvilky

                                             jazykové chvilky

                                             smyslové hry

                                             individuální práce s dětmi

                                             hygiena

8.15 – 9.00                         dopolední svačina

                                             hygiena

9.00 – 11.15                      činnosti řízené učitelkou

                                             hygiena

                                             příprava na pobyt venku

                                             pobyt venku, případně náhradní činnosti

                                          hygiena

11.15 – 12.00                    oběd

                                           hygiena

11.30 – 12.00                     příprava na spánek

                                           pohádka

12.00 – 14.00                     klidové činnosti/poslech, četba,spánek/

14.00 -  14.30                    hygiena

                                          odpolední svačina

14.30 – 16.30                    odpolední zájmové činnosti s dětmi

 

ŘÍZENÍ ŠKOLY:

 

Mateřská škola je odloučené pracoviště ZŠ Zahájí a spadá tak plně pod její kompetenci.

Úzká spolupráce školy a zřizovatele s  MŠ vytváří optimální podmínky pro kvalitní práci s dětmi a dobré materiální zamezí.

 

PERSONÁLNÍ PODMÍNKY.

Vedoucí uč.                  Libuše Štěrbová          SPgŠ Soběslav

Učitelka                       Gabriela Pechková     SPgŠ Prachatice

Učitelka                       Lucie Tomanová         studium TF JČU pedagogika volného času                                                          /pozdější studium na SPgŠ Obrataň)

Školnice                       Zdeňka Vithová

 

 

Učitelky splňují požadovanou kvalifikaci, zároveň se stále vzdělávají a využívají nabídek NIDV a ZVaS a SSŠ  v ČB (vzdělávací instituce)

Další cíl: zvyšování sebevzdělávání, doplňková studia

              

V.

 

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU.

 

Základním dokumentem pro práci v MŠ je ,,Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání“.

Z něj bylo čerpáno pro vlastní ŠVP.

Předškolní vzdělávání má smysluplně obohacovat denní program dítěte a poskytovat mu odbornou péči.

V naší mateřské škole se snažíme, aby čas prožitý zde, byl pro dítě radostný, byl zdrojem dobrých a spolehlivých základů do života i vzdělávání. Naším úkolem je vytvářet dětem příjemné prostředí, kde dítě získává zkušenosti, učí se kamarádství a přátelství. Učíme děti vzájemné pomoci mezi sebou, vzájemné úctě. Nabízíme dostatek volného pohybu, estetického prostředí.

Děti mají možnost být aktivní, mohou uplatňovat své názory. Hry a činnosti jsou založeny na přímých zážitcích. Vzdělávání probíhá na základě integrovaných bloků, které nabízejí dítěti vzdělávací obsah v přirozených souvislostech, vazbách a vztazích. Je důsledně vázáno k individuálně různým potřebám a možnostem jednotlivých dětí, včetně potřeb specifických. Dítě se tak učí dovednostem, kdy je potřebuje a lépe tak chápe jejich smysl. Naším cílem je hledat maximální využití ve prospěch rozvoje klíčových kompetencí dětí předškolního věku, které navštěvují naší mateřskou školu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI.

 

VZDĚLÁVACÍ OBSAH.

 

Následující integrované rámcové bloky nastiňují záměry vzdělávací nabídky. Zaměření bloků je dostatečně široké a poskytuje dostatek podnětů k činnostem a práci s dětmi.

Jednotlivé bloky mají svá témata a podtémata, která vznikají na základě nápadů a zájmu dětí. Učitelka má pro plánování stanovené cíle z rámcového programu a je jen na ní a dětech, jak budou jednotlivé činnosti doplňovány a rozvíjeny. Důraz klademe na motivační a prožitkové učení - ,,Učení hrou,,.

PODZIM –    ve znamení ovoce, barev, přírody, odlet ptáků, polní práce

ZIMA –         zimní dětské radovánky, Vánoce

JARO –         svátek jara, Velikonoce, návrat kvetoucí přírody, zvířecí říše – mláďata

LÉTO –         letní hry, přírodní jevy

 

TÉMATA – INTEGROVANÉ BLOKY

 

1/ UŽ ZASE CHODÍM DO ŠKOLY – seznámení se s prostory MŠ, učit se žít v kolektivu respektovat druhé, osvojení základů hygieny a sebeobsluhy.

    CO UMÍ VÍTR, DÉŠŤ – děti se učí vnímat znaky podzimu, barvy, sklízení ovoce, poznatky o přírodě.

    JSEM ČLOVĚK – poskytovat dětem základní informace o práci dospělých, lidských činnostech ve prospěch člověka a životního prostředí.

 

2/JSOU TU VÁNOCE – prožívání vánoční atmosféry, Mikulášská nadílka, volná experimentace s výtvarnými technikami, rozvíjení manipulačních dovedností.

    RADUJEME SE ZE SNĚHOVÉ NADÍLKY – děti se seznámí s počasím zimního období, jaká je příroda v tomto čase/krmení ptáků, zvířat v lese.

   JAK SE DOPRAVUJEME, CESTOVÁNÍ – při orientaci ve světě kolem nás, klást důraz na přirozenou poznávací aktivitu dětí, poznáváme budovy v okolí, rozdíl mezi vsí a městem.

   Seznamování se s rozličnými dopravními prostředky, nebezpečím silničního provozu.

 

3/JARO UŽ KLEPE NA DVEŘE – znaky probouzející se přírody, tradiční soutěž Velikonoční vajíčko.

    KAŠPÁRKOVA ZVÍŘÁTKA – poznávat a rozlišovat domácí, hospodářská, lesní a exotická zvířata. Prohlubovat zájem o ohrožené druhy zvířat, znalost základních vlastností zvířat.

    PŘÍRODA, JAKO ROZKVETLÁ LOUKA – návrat ptáků z teplých krajin, poznat a pojmenovat nejznámější květiny, časté pozorování v přírodě – jaro čaruje.

 

4/ZAČAROVANÉ KRÁLOSTVÍ – příprava ,,Pohádkové cesty“, besídka pro maminky ke Dni matek.

   TĚŠÍME SE NA PRÁZDNINY – živá a neživá příroda – pozorování v přírodě, orientace

   v terénu, výlety do okolí. Seznámení dětí s nebezpečím, které na ně číhá v letních měsících.

   Oslava Dne dětí – opékání špekáčků.

 

 

Vzdělávací obsah i veškeré činnosti přispívají k vytváření klíčových kompetencí.

 

Pro předškolní vzdělávání jsou tyto kompetence:

 • Kompetence učení
 • Kompetence k řešení problémů
 • Kompetence komunikativní
 • Kompetence sociální a personální
 • Kompetence činností a občanské

 

Snažíme se o bezproblémový a přirozený vstup dětí do základní školy.

 

 

DLOUHODOBÉ CÍLE

 

 

1/Zajišťování zdravého fyzického, psychického, sociálního a mravního rozvoje dětí.

 

2/Rozvíjení poznávacích procesů, poznatků, řeči a komunikačních dovedností.

 

3/Pěstování manipulačních, technických a sebeobslužných dovedností, hygienických návyků. Zdokonalovat tvořivé schopnosti dětí.

 

4/Rozvíjení estetického vnímání a vyjadřování. Mít na zřeteli emocionální potřeby dětí. Vytváření základů mravních vlastností.

 

 

 

1/Důsledně respektovat vývojové, věkové a individuální zvláštnosti dětí. Promýšlet organizaci dne tak ,aby se volné a řízené činnosti pravidelně prolínaly.

V průběhu adaptačního období přistupovat k dítěti se zvýšenou trpělivostí a laskavostí.

Vytvářet prostor pro vlastní rozhodování. Využívat nové směry v pohybové aktivitě dětí.

Prevence předcházení úrazům, ochrana zdraví a bezpečnost dětí, zdravý způsob života.

 

2/Při rozvíjení orientace dětí ve světě, klást důraz na přirozenou poznávací a řečovou oblast.

Vytvářet kladný vztah k přírodě, k lidem. Zajistit podnětné prostředí a dostatek příležitostí ke komunikaci mezi sebou i učitelkou.

 

3/Volná experimentace s výtvarnými technikami, rozvíjet manipulační dovednosti.

Vytvářet dětem dobré pracovní podmínky, pracovat s dětmi ve skupinách. Nenásilně vzbuzovat zájem o tvořivé činnosti.

 

4/Základní hlasové a pěvecké dovednosti, rytmické cítění, sluchové vnímání. Rozvíjení vztahu k literatuře, přímý kontakt s knihou.

 

 

 

 

SPOLUÚČAST RODIČŮ

 

Spolupráce při adaptačním postupu na začátku docházky dítěte do MŠ.

Spolupráce při organizování akcí pro děti –

Den dětí

Vánoce

Výlet

Dny otevřených dveří

Pomoc rodičů při drobných opravách.

Konzultace o dětech, podle požadavků rodičů.

 

Záměr: nabízet rodičům podněty, dovednosti a inspiraci při výchově dětí.

 

 

SPOLUPRÁCE SE ZŠ

 

MŠ využívá všech pozvání základní školy ke společným setkáním. Naši předškoláci pravidelně před zápisem se zúčastňují výuky v první třídě ZŠ. Máme možnost využívat školní tělocvičnu a hřiště.

Družina ZŠ pod vedením Mgr. Jany Hrabincové pro naše děti každoročně připravuje kulturní programy – Pohádkovou cestu, divadelní představení, hudební koncerty.

 

 

ZÁJMOVÉ ČINNOSTI.

Angličtina v MŠ

Taneční kroužek pro předškoláky (ZŠ družina)

Celoroční akce – ,,Co všechno mohou dělat děti v MŠ?“

Karate – zdravý pohyb, zaměřeno proti násilí.

 

 

Společně se snažíme k dětem přistupovat se zvýšenou trpělivostí a laskavostí. Dbáme na ochranu zdraví a bezpečnost dětí, prevence, jak předcházet úrazům. Máme na zřeteli emocionální potřeby dětí, rozvíjíme základy mravních vlastností.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII.

 

EVALUACE.

 

Hlavním cílem evaluace je zlepšení kvality výchovy a vzdělávání. Hodnocení a vnitřní evaluace probíhá na úrovni třídy. Analyzujeme a vyhodnocujeme dosažené výsledky výchovného programu. Hodnotíme, nakolik jsou naplňovány naše vzdělávací cíle.

 

EVALUACE: podporuje spolupráci učitelek

                    učí používat nové metody

                    vede k úpravám a k inovacím ŠVP a TVP

                    získávání nových zkušeností a postupů

 

 

EVALUACE PRŮBĚHU VZDĚLÁVÁNÍ.

 

Cílem je: hodnocení tematického celku, zda byl specifický cíl naplněn. Podle získaných výsledků můžeme dále plánovat nové náměty, hledat nové prostředky k činnostem. Efektivně využívat didaktické techniky a pomůcek.

Časový plán: průběžně,1x ročně písemné hodnocení.

Metody: vzájemná hospitace, konzultace učitelek.

 

 

EVALUACE VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ.

 

Cílem je z pohledu celé třídy – ústní hodnocení aktivity, zájmu dětí, jejich náměty, plnění pedag. záměru, důvody nezdaru a jiné skutečnosti.

Hodnocení tematického celku (integrovaného bloku)provádíme po skončení nebo i v průběhu, zda byl stanovený záměr naplněn. Snažíme se i o sebehodnocení – dítě tak hodnotí svou práci.

Časový plán: průběžné hodnocení, písemně – písemné hodnocení předškolních dětí (rozvoj osobnosti, samostatnosti, fyzické a sociální dovednosti, komunikace, osobní projev).

Metody: záznamy, konzultace učitelek, pedagogické rady (účast ředitele ZŠ).

 

 

 

 

 

 

 

             V  Zahájí         dne                                                      

vypracovala Libuše Štěrbová

 

 

 

 

 

CO VŠECHNO MOHOU DĚLAT DĚTI V MŠ?

 

Snažíme se, aby předškolní vzdělávání probíhalo ve všech činnostech a situacích v průběhu celého dne. Častá improvizace a reagování na okamžitou situaci, poskytne dětem praktickou ukázku životních souvislostí. Velký prostor v naší MŠ zaujímá tvořivá práce s dětmi. Využíváme tradiční přírodní materiály a různé výtvarné i pracovní techniky. Dětskými pracemi je vyzdobena mateřská škola i vývěsní skříňka před MŠ. Hotové výrobky potěší rodiče a přispívají i k poděkování lidem, co nám pomáhají (např. paní Pfeffrová). Kladný vztah k literatuře získávají děti pravidelným poslechem čtené pohádky, prohlížení knih a recitace

básniček. V hudebních činnostech využíváme dětské rytmické nástroje (Orfova hudební škola). Hudební chvilky vyplňuje zpěv a pohybová improvizace.

 

JAKÝCH KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ SE ZÚČASTŇUJEME?

Pravidelná divadelní představení

Vánoční a jarní koncert (žáci ZŠ LČU Zliv)

Vánoční besídka

Den otevřených dveří

Karneval v MŠ

Prodejní výstava výtvarnice Ivany Šimkové – Tlačilové

Den matek – besídka

Čarodějnický rej - čarodějky v MŠ

Pohádková cesta

Opékání špekáčků – Den dětí

 

JAK OSLAVUJEME VÁNOCE, MASOPUST A VELIKONOCE?

MŠ pravidelně navštěvuje Mikuláš s čertem, za pěknou písničku si děti odnášejí bohatou nadílku. Dodržujeme tradice a zvyky, pro rodiče nacvičujeme program básniček a vánočních koled.

Měsíc únor je čas Masopustu. Na děti čeká karnevalová veselice, doprovázená soutěžemi a sladkou odměnou.

Velikonoce, svátek jara vítáme veselou výzdobou prostor MŠ, naklíčeným obilím a spousty obarvených vajíček.

 

JAK SI DĚTI VEDOU V TĚLOVÝCHOVNÝCH ČINNOSTECH?

Cvičení je pro nás každodenní radostí. Používáme rozličné tělocvičné nářadí a náčiní. K protažení těla nám poslouží i videokazety ,,Cvičení s Dádou“.

 

POVÍDÁME SI O PŘÍRODĚ?

Změny v přírodě sledujeme po celý rok. Do podvědomí se dětem dostává význam životního prostředí a tím i ochrana přírody. Upozorňujeme děti na chování v přírodě a na důsledky jejího ničení.

 

SPÁNEK V MŠ.

Odpočinek v MŠ je pro dětský organizmus velmi důležitý. Děti odpočívají po obědě a načerpávají novou energii.

 

LOUČENÍ SE ŠKOLNÍM ROKEM.

Měsíc červen je plný her, soutěží a hlavně loučení s předškoláky. Vyvrcholením je pohádková cesta, kterou pro nás připravuje paní učitelka Mgr. Hrabincová společně s dětmi ze ZŠ.